Agenda 2030 med 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling, syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Hur bidrar Swedfund?

Agenda 2030 utgör ramen och utgångspunkten för vårt främsta uppdrag, som är fattigdomsminskning (SDG 1). Vår utgångspunkt är att skapa förutsättningar för en inkluderande tillväxt och vårt verktyg är hållbart företagande.

För att klara detta har vi integrerat hållbarhetsaspekterna i allt vi gör; vi investerar i de sektorer där vi ser att vi kan bidra som mest, vi har integrerat hållbarhetsfrågorna i vår investeringsprocess och vi gör en löpande resultatuppföljning med koppling till de globala målen och våra strategiska mål för hållbart värdeskapande.

De frågor som är mest väsentliga för vår verksamhet är:
• Anständiga arbetstillfällen
• Jämställdhet och kvinnors egenmakt
• Miljö och klimat
• Skattefrågan
• God bolagsstyrning och anti-korruption
• Mänskliga rättigheter

De globala mål som vi och våra portföljbolags verksamheter relaterar främst till

SDG 1 – Ingen fattigdom. Avskaffa all form av fattigdom överallt.
Swedfunds uppdrag som utvecklingsfinansiär är fattigdomsminskning genom investeringar i hållbart företagande.

SDG 5 – Jämställdhet. Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Genom att ställa krav, sätta mål att andelen män och kvinnor ska närma sig på alla nivåer i våra portföljbolag, och genom att mäta resultat och följa upp, bidrar vi till ökad jämställdhet.

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Vi arbetar genomgående i alla våra investeringar med decent work agendan, genom aktivt påverkansarbete och uppföljning av portföljbolagens efterlevnad av ILOs Kärnkonventioner.

SDG 10 – Minskad ojämlikhet. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Från och med 2021 har vi adderat mål 10, för att återspegla vikten av att verka för ökad inkludering i kölvattnet av pandemin, samt för att harmonisera vårt arbete med FN:s Globala mål för hållbar utveckling med våra europieiska partners (EDFI).

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringen. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Swedfund strävar efter att minimera negativ klimatpåverkan i alla våra investeringar, vårt miljö- och klimatarbete är integrerat i vår investeringsprocess. Vi har utvecklat en metodologi för att beräkna klimatpåverkan i alla våra portföljbolag.

close me