Agenda 2030 med 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling, syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Hur bidrar Swedfund?

Agenda 2030 utgör ramen och utgångspunkten för vårt främsta uppdrag, som är fattigdomsminskning (SDG 1). Vår utgångspunkt är att skapa förutsättningar för en inkluderande tillväxt och vårt verktyg är hållbart företagande.

För att klara detta har vi integrerat hållbarhetsaspekterna i allt vi gör; vi investerar i de sektorer där vi ser att vi kan bidra som mest, vi har integrerat hållbarhetsfrågorna i vår investeringsprocess och vi gör en löpande resultatuppföljning med koppling till de globala målen och våra strategiska hållbarhetsmål.

De frågor som är mest väsentliga för vår verksamhet är:
• Anständiga jobb
• Jämställdhet
• Miljö och klimat
• Skatt
• Mänskliga rättigheter
• Anti-korruption

De globala mål som vi och våra portföljbolags verksamheter relaterar främst till

SDG 1 – Ingen fattigdom. Avskaffa all form av fattigdom överallt.
Swedfunds uppdrag som utvecklingsfinansiär är fattigdomsminskning genom investeringar i hållbart företagande.

SDG 5 – Jämställdhet. Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Genom att ställa krav, sätta mål att andelen män och kvinnor ska närma sig på alla nivåer i våra portföljbolag, och genom att mäta resultat och följa upp, bidrar vi till ökad jämställdhet.

SDG 7 – Hållbar energi för alla. Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.
Swedfund investerar i projekt för produktion av förnybar energi. DFI:er fyller en viktig roll som finansiärer i tidiga skeden i riskfyllda energiprojekt. Vi accelererar privata investeringar inom den förnybara energisektorn i utvecklingsländer.

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Vi arbetar genomgående i alla våra investeringar med decent work agendan, genom aktivt påverkansarbete och uppföljning av portföljbolagens efterlevnad av ILOs Kärnkonventioner.

SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Vi ställer krav på och arbetar aktivt med miljömässiga och sociala aspekter i våra portföljbolags verksamheter. På detta sätt kan vi bidra till utveckling av hållbar produktion.

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringen. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Swedfund strävar efter att minimera negativ klimatpåverkan i alla våra investeringar, vårt miljö- och klimatarbete är integrerat i vår investeringsprocess. Vi har utvecklat en metodologi för att beräkna klimatpåverkan i alla våra portföljbolag.

SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
Skatteintäkter skapar förutsättningar för länder att själva bygga upp strukturer för viktiga samhällsfunktioner som lägger grunden för en hållbar utveckling. Swedfund har under flera år arbetat aktivt med skattefrågan i våra bolag. Korruption är en annan faktor som försvårar fattigdomsbekämpning. Swedfund har nolltolerans mot korruption och vi ställer krav på att våra bolag implementerar ett ledningssystem för att hantera antikorruptionsfrågor.

SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
Vi arbetar aktivt med civilsamhället och näringslivet för att ingå partnerskap i vilka vi tillsammans kan dela kunskap och åstadkomma mer omfattande och långvariga resultat.

 

close me