Swedfunds strategiska mål för hållbart värdeskapande

Swedfunds strategiska mål för hållbart värdeskapande har sin utgångspunkt i vårt uppdrag - fattigdomsminskning.

Sedan många år har Swedfund definierat ett antal Strategiska hållbarhetsmål, i enlighet med de direktiv som funnits för statligt ägda bolag.

Enligt statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande från 2020 ska styrelsen besluta om strategiska mål för hållbart värdeskapande. Målen ska fokusera på värdeskapande och vara relevanta för bolagets affärsverksamhet och väsentliga hållbarhetsaspekter. De ska vara långsiktiga, utmanade, uppföljningsbara, tydliga och jämförbara.

Givet Swedfunds särskilda samhällsuppdrag och uppdragsmål, där hållbart värdeskapande är i fokus liksom Agenda 2030, har styrelsen beslutat att uppdragsmålen även ska utgöra Swedfunds strategiska mål för hållbart värdeskapande. Swedfund kommer även fortsättningsvis att redovisa och beskriva bolagets arbete med frågor som anti-korruption, miljöledningssystem och skatt som är väsentliga aspekter av det värdeskapande arbetet.

Uppdragsmål:

Ekonomiskt hållbara investeringar
Omsättning och lönsamhet ska öka i minst 60 procent av bolagets investeringar under innehavsperioden med basår motsvarande investeringsåret

Miljö- och klimatmässigt hållbara investeringar
År 2045 ska Swedfund ha en klimatneutral portfölj och utsläpp av växthusgaser från vår portfölj per investerad krona ska minska med 2020 som basår.

Socialt hållbara investeringar
Våra investeringar ska vara socialt hållbara och anständiga arbetsvillkor enligt ILO:s kärnkonventioner ska efterlevas i 100 procent av bolagets investeringar senast tre år från investeringstillfället.

Ökad jämställdhet i bolagets investeringsportfölj i termer av 2X Challenge*, eller motsvarande kriterier, ska vara uppfyllda i minst 60 procent av bolagets investeringar senast tre år från investeringstillfället.

Bolagets additionella roll
Målet att mobilisera minst 30 procent i privat kapital inom investeringarna som görs.

 

____________________

* 2X Challenge 2X Challenge är ett G7-initiativ för att öka investeringar i kvinnors utveckling. Swedfund antog 2019 utmaningen genom att vi anslöt oss till initiativet. Det innebär att vi investerar i bolag som ägs, leds eller anställer många kvinnor, som producerar varor eller tjänster eller som erbjuder kapital till kvinnor. 

close me