Flera av FN:s mål för hållbar utveckling går inte att uppnå med dagens tempo. Som utvecklingsfinansiär måste vi därför hitta sätt att snabbare skapa större positiva effekter av vårt arbete och att mäta dessa effekter.

Förnyat och fördjupat impact-arbete

Under det senaste året har vi förnyat av vårt impact-arbete för att stödja en naturlig integration av impact i investeringsprocessen, på motsvarande sätt som ESG tidigare har integrerats. Ambitionen är att vi alltid ska undersöka möjligheterna att lyfta en investering bortom regelefterlevnad, för att skapa ytterligare värde.

Vi har lagt grunden till ett systematiskt impact-arbete, där vi till att börja med har arbetat fram en förändringsteori (Theory of Change) för Swedfund (se bild nedan, klicka för förstorad bild). Denna handlar om att förstå och identifiera effekterna som vi kan skapa genom våra investeringar, samt utveckla förmågan att mäta dessa på ett trovärdigt sätt.

Swedfund Impact Theroy of Change

Swedfunds direkta påverkan går att mäta genom att samla in data och sammanställa olika nyckeltal. Den indirekta påverkan är svårare att påvisa genom data och därför har vi initierat impact-studier i syfte att klarlägga olika effekter och samband. 

IFC Impact Principles, EDFI och 2x

Swedfunds arbetssätt utvecklas också genom att vi har skrivit på IFC:s principer för impact-investeringar. Dessa ger oss en uppsättning principer för hur impact ska integreras i verksamheten (www.impactprinciples.org.)

Vi har även varit aktiva i arbetet för ökad harmonisering inom EDFI, där principerna för ansvarsfulla investeringar nu har uppdaterats för att även inkludera impact.

Under 2019 har vi växlat upp arbetet för att våra investeringar ska skapa positiv effekt inom jämställdhet och klimat. Särskilt stolta är vi över att ha antagit utmaningen 2x, ett G7-initiativ för att öka investeringar i kvinnors utveckling, i kvinnoledda bolag och bolag som anställer många kvinnor eller erbjuder produkter och tjänster för kvinnor. Målet är att 60 procent av bolagen i vår portfölj ska uppfylla 2x-kriterierna. Samtidigt fortsätter vi att utveckla våra egna verktyg för att hjälpa bolag att bli mer jämställda, där Women4Growth är ett exempel. 

Nytt uppdragsmål för klimatet

Vi har också ytterligare utvecklat vårt eget klimatarbete. Med Parisavtalet som utgångspunkt har vi ett nytt uppdragsmål om att vi ska ha en klimatneutral portfölj senast 2045, det vill säga samma år som Sverige som land ska vara klimatneutralt. Det innebär att vår portfölj ska binda motsvarande mängd koldioxid, som innehavet i vår portfölj släpper ut i atmosfären. Också utsläpp av växthusgaser från vår portfölj per investerad krona ska minska. 

För att utveckla relevanta mätmetoder och delmål är vi med i en testgrupp för initiativet Science Based Targets. Och vi har anslutit oss till TCFD, som utarbetar ett ramverk för investerares rapportering av klimatrisker.

Mer om vårt arbete finns att läsa i vår Integrerade Redovisning 2019.

 

close me