Skattemedel går till investeringar i infrastruktur och offentlig sektor, som bidrar till att utjämna orättvisor och minska fattigdom. En bred skattebas och en aktiv stat som investerar i sina medborgares välfärd, stärker bandet mellan staten och invånarna och ökar solidariteten med samhället – vilket skapar en god spiral av betalningsvilja. En hög inhemsk finansiering minskar också biståndsberoendet i utvecklingsländer och ökar graden av självbestämmande.

En transparent skatteredovisning är viktig både på nationell nivå och på bolagsnivå. Skatteintäkterna från våra portföljbolag har stor betydelse för de länder vi investerar i. Att betala skatt är en fråga om utveckling och rättvisa.

Sedan 2013 redovisar vi land för land-rapportering av skatt. Redovisningen är en konsekvens av den dialog som samma år inleddes med civilsamhällets biståndsorganisationer. Det var början på ett aktivt engagemang i skattefrågan, som sedan dess fortsätter.

Inför en investering granskar vi projektet och dess struktur även från ett skatteperspektiv, Swedfund ska t.ex. inte investera i bolagsstrukturer som leder till omotiverade vinstöverföringar från verksamhetslandet till ett annat land och därmed skapar en obalanserad skattesituation. Vi ställer också krav på att våra portföljbolag ska kunna redogöra för sin skattesituation och vi uppmuntrar våra portföljbolag att agera på ett ansvarstagande sätt i fråga om skatter.

Läs mer i vårt faktablad som finns att ladda ner till höger.

close me