Rättighetsperspektivet är ett av två utpekade perspektiv i det svenska utvecklingssamarbetet och innebär att ”de mänskliga rättigheterna och demokrati ska ses som grundläggande för utveckling”.[1]

Swedfunds ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna är inskrivna i riktlinjer och åtaganden som är vägledande för oss. Här finns bland annat Sveriges nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, Statens ägarpolicy, FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer.

2014 inleddes vårt arbete med att implementera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter genom att Swedfunds hållbarhetspolicy uppdaterades med en hänvisning till principerna.

Under 2016–2017 genomförde vi en gapanalys av hur vi arbetar med MR mot UNGP on Business and Human Rights. Flertalet av rekommendationerna från analysen har vi tagit in i våra processer och rutiner.

Swedfund arbetar på marknader som i olika hög grad och på olika sätt har utmaningar vad gäller mänskliga rättigheter (MR). För att styra systematiska MR-frågor i våra investeringar har Swedfund infört en process för att identifiera, mitigera och redogöra för negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Ambitionen är att använda denna process i samband med beslut om nya investeringar, på befintliga portföljbolag samt bolag som befinner sig i exit-fasen. Beaktandet av MR-risker och påverkan är inkluderat redan i första steget av investeringsprocessen.

Under 2019 stärker vi vår hållbarhetspolicy ytterligare för att spegla våra åtaganden för att respektera mänskliga rättigheter och agera i enlighet med UNGP on Business and Human Rights.

 

Läs mer i vårt faktablad som finns att ladda ner till höger.

-------------

[1] Regeringens skrivelse 2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Sid 14.

close me