Det hämmar sund konkurrens, försvårar finansiering av bolag, centrerar rikedomen till ett fåtal människor och utarmar resurser från offentliga tjänster som utbildning och vård. Korruption är inte bara ett problem i fattiga länder utan förekommer på alla marknader och tar sig olika former. Särskilt hårt drabbar det dock länder där människor lever i utsatthet och fattigdom.

Ju fler bolag som visar att det går att göra ärliga affärer, desto större blir spridningseffekten. Företag på våra marknader kan se att det går att bedriva verksamhet utan inslag av osunda affärsmetoder och kan ta efter Swedfunds modell.

För Swedfund är anti-korruptionsarbetet i portföljbolagen ett strategiskt hållbarhetsmål och vår anti-korruptionspolicy är tydlig: vi strävar efter nolltolerans mot alla former av korruption och vi vill att alla våra bolag arbetar aktivt med anti-korruption.

2016 initierade vi ett projekt för att ytterligare utöka arbetet med anti-korruption. Projektet gav våra portföljbolag verktyg för att införa rutiner som motverkar och upptäcker korruption. Dessutom erbjuds de stöd i att kunna arbeta preventivt, samt i att hantera uppkomna fall av korruption. För att underlätta arbetet har Swedfund också utvecklat en mall för en anti-korruptionspolicy som portföljbolagen kan använda.

Läs mer i vårt faktablad som finns att ladda ner till höger.

close me