UN PRI & UN Global Compact

Under 2012 anslöt Swedfund sig till FN:s Global Compact och FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI.

UN Global Compact

GC_Endorser_BLUE_RGB_GRADIE_small.jpg 

UN Global Compact lanserades av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan år 2000. Initiativet instiftades för att göra företag till en del av lösningen för en mer hållbar och inkluderande global ekonomi genom att främja ett globalt ansvarsfullt företagande. Fler än 7 000 företag från mer än 120 länder deltar.

Genom att underteckna Global Compact förbinder sig Swedfund att realisera och integrera de tio principerna:

 • • Respektera internationella mänskliga rättigheter.
 • • Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 • • Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
 • • Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
 • • Faktiskt avskaffande av barnarbete.
 • • Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
 • • Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 • • Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
 • • Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 • • Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Med åtagandet följer också att Swedfund årligen kommer att redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.

Läs mer om UN Global Compact och de tio principerna på UN Global Compacts hemsida.

UN PRI

PRI-Sig-Web_low.jpg

FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) lanserades 2006 som ett öppet globalt initiativ för institutionella investerare för att öka det ansvarsfulla agerandet inom ESG (Environmental, Social and Governance).

Förutom att driva på utvecklingen inom ESG-området bidrar UN PRI också till att öka kontaktytan och kunskapsutbytet inom ESG-frågor mellan ansvarsfulla investerare världen över.

I och med att Swedfund ansluter sig till UN PRI förbinder vi oss att integrera de sex principerna i vår verksamhet och att årligen rapportera resultaten av detta arbete. Genom detta kan vi även uppmuntra våra portföljbolag att förbättra sina egna prestationer på dessa områden.

De sex principerna är:

 • • Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
 • • Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
 • • Eftersträva att våra portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.
 • • Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
 • • Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.
 • • På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.

Läs mer om UN PRI och de sex principerna på UN PRI:s hemsida och i broschyren An introduction to the Principles for Responsible Investment.

close me