Hållbarhetsredovisning

• Vi följer International Integrated Reporting Council’s (IIRC) ramverk.

• Vi tillämpar Global Reporting Initiative’s (GRI) redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning.

 Vi redovisar arbetet med implementeringen av UN Global Compacts 10 principer i en årlig Communication on Progress (COP).

 Vi rapporterar årligen till UN Principles for Responsible Investment (UN PRI).

Portföljbolagen

• Vi har mycket god insyn och en aktiv roll i samtliga företag vi investerar i, antingen som långivare eller delägare.

 Förutom finansiell rapportering och redovisning ska varje portföljbolag årligen rapportera om sitt miljöarbete, de sociala förhållandena, anti-korruptionsarbete, arbete med jämställdhetsfrågor m.m. 

Mål och mätetal

Våra nya strategiska hållbarhetsmål antogs 2013 och genomsyrar allt vi gör.

• I samband med IMF/Världsbankens årsmöte i Washington DC i oktober 2013 attesterade Swedfund och ett trettiotal bi- och multilaterala utvecklingsfinansiärer ett åtagande om ett gemensamt sätt att mäta utvecklingsresultat.

• Varje investeringsbeslut vi tar föregås av en genomgång av samhällsekonomiska, miljömässiga, sociala och etiska förhållanden.

Anti-korruption

 Vi har utvecklat och implementerat rutiner som beskriver hur Swedfunds Krisgrupp hanterar misstankar om korruption och ger vidare vägledning till Senior Investment Managers samt Swedfunds styrelseledamöter i portföljbolagen.

 Swedfund’s Country Corruption Assessment Tool, som sammanväger tre internationellt framtagna index för korruption (World Bank Control of Corruption Index, Transparency International Corruption Perception Index (CPI), OECD Export Credit Premium Group), är ett verktyg Swedfund utvecklat och som nu tillämpas i Due Diligence processen.

 Med hjälp av vårt Anti-Corruption Management System vill vi på ett tydligt sätt kommunicera dels våra åtaganden men även de krav vi ställer. Vi vill också genom detta ledningssystem ge konkret stöd och handfast vägledning till våra portföljbolag.

• Swedfunds fjärde strategiska hållbarhetsmål avser anti-korruption där Swedfund ska bedriva ett aktivt anti-korruptionsarbete såväl internt som i sina portföljbolag.

Skattepolicy

 Swedfund har under ett antal års tid arbetat aktivt med skattefrågan och har även haft löpande dialoger med våra intressenter kring denna fråga. Till följd av detta och för att tydligt visa var vi står i diverse frågor avseende skatt har Swedfund antagit en skattepolicy.

 Swedfunds antagna policy har inte till syfte att ändra Swedfunds inställning kring eller det redan pågående arbetet med skattefrågan utan avser främst att på ett tydligare och mer konkret sätt kommunicera till våra intressenter, portföljbolag och medinvesterare var vi står i diverse frågor avseende skatt.

Till höger hittar du våra viktigaste styr- och policydokument. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Swedfunds huvudkontor i Stockholm.

close me