Till höger finns de senaste årens bolagsstyrningsrapporter och revisionsberättelser att ladda ner. Den innehåller även styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedfund International AB har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser.

close me