Vi investerar direkt i bolag och indirekt via fonder och finansiella institutioner. Med indirekt investering menar vi en investering i till exempel en bank eller fond, där vårt kapital lånas ut till bankens kunder eller investeras av fonden, i små och medelstora företag.

Våra investeringar bygger på ett långsiktigt men tidsbegränsat engagemang. Val av investeringsform beror dels på portföljbolagets behov, men vi strävar också efter en bra balans mellan instrumenten i vår portfölj.

Aktier

När Swedfund investerar i aktier är vi minoritetsägare. Vi har en god möjlighet till påverkan och har oftast en plats i bolagets styrelse.

Målet som aktieägare är att vara en långsiktig investerare, men att sälja aktierna i bolaget den dag vi inte längre behövs. Swedfund ska vara aktieägare så länge det finns möjlighet att göra positiv skillnad och bidra med finansiella medel och kunskap, inom till exempel ESG och Impact.

När vi beslutar om en försäljning av aktier undersöker vi bland annat nya ägares ambition och möjligheter att fortsätta att driva bolaget på ett hållbart sätt.

Lån

Ett lån innebär lägre risk jämfört med att gå in med eget kapital även om risken på Swedfunds marknader generellt sett alltid är hög. Lån är mer förutsägbara som instrument då det bland annat finns en avtalad amorteringsplan, löpande räntebetalningar samt ett planerat avslutsdatum.

Krav gällande hållbarhet, rapportering och vidareutveckling av hållbarhetsarbete finns på samma sätt som för övriga finansieringsformer men vår påverkansmöjlighet är generellt sett lägre efter att lånet har betalats ut. Det är därför av största vikt för Swedfund att avtala om dessa krav i ett låneavtal, det vill säga innan den första utbetalningen sker.

Många arbetstillfällen skapas i små bolag som är i behov av mindre lån eller microlån. Att använda låneinstrumentet är ett effektivt sätt att nå många mindre bolag och entreprenörer.

Fonder

Fonder möjliggör för små och medelstora företag att i form av lån eller aktiekapital få tillgång till nödvändig finansiering. Det gör att Swedfunds kapital kan nå ut till fler. Dessa bolag bidrar till hållbar och lönsam tillväxt och därmed till fattigdomsminskning genom att skapa jobb, stärka skattebasen och medverka i kunskapsuppbyggnad. Swedfund investerar även i tematiska fonder för att till exempel öka tillgången till hälsovård och förnybar energi.

Fonderna som Swedfund investerar i är långsiktiga och de förvaltare vi samarbetar med har mycket god kompetens inom de länder och sektorer vi fokuserar på. Det ger oss goda möjligheter till påverkan och samfinansiering. Vi investerar ofta i fonder tillsammans med andra utvecklingsfinansiärer.

Fondinstrumentet ger oss möjlighet att dela risk och bidrar till en bättre riskspridning i portföljen. Fondinstrumentet möjliggör också mobilisering av privat kapital och innebär att Swedfund agerar katalytiskt.

Vi kravställer att fondförvaltarna ställer liknande krav på sina investeringar som Swedfund gör för sina direkta investeringar. Genom att tydliggöra de krav som fonden måste uppnå och genom att stödja framför allt det hållbarhetsrelaterade arbetet bidrar vi till att utveckla hållbara lösningar.

För att Swedfund ska kunna investera i en fond är det bland annat även en förutsättning att fondens struktur är transparent och att fondinvesteringen kompletterar Swedfunds direktinvesteringar på ett bra sätt. Swedfund är ofta med i LPAC.

Swedfund kan avtala med fonden om så kallad ”opt out” rätt som ger rätt att avstå från en investering som inte möter Swedfunds krav vad gäller till exempel investeringsland eller vissa sektorer.

LPAC - Hos en fondförvaltare sker en del rådgivning genom LPAC, vilket är en sammanslutning av 8–10 representanter från de största investerarna. Swedfund deltar för att bland annat bevaka att investeringen utvecklas i önskad riktning.

Bedömning

Varje enskilt projekt som kommer till oss granskas, analyseras och följs upp i detalj. Våra investeringsansvariga och analytiker gör tillsammans med specialister på ESG, juridik och samhällsutveckling en grundlig analys av t.ex. affärsplaner, investeringspartners samt hållbarhet (miljö, arbetsförhållanden och anti-korruption) och samhällseffekter. Analysen granskas sedan av Swedfunds investeringskommitté och beslutas slutligen av styrelsen.

Varje investering måste möta de mål som är uppsatta inom våra tre fundament samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

Om du har några frågor eller vill diskutera ett investeringsförslag är du välkommen att kontakta någon av våra Senior Investment Managers!

close me