Vi investerar direkt i bolag och indirekt via fonder och finansiella institutioner. Med indirekt investering menar vi en investering i till exempel en bank eller fond, där vårt kapital lånas ut till bankens kunder eller investeras av fonden, i små och medelstora företag.

Våra investeringar bygger på ett långsiktigt men tidsbegränsat engagemang. Val av investeringsform beror dels på portföljbolagets behov, men vi strävar också efter en bra balans mellan instrumenten i vår portfölj.

Aktier

När vi investerar i aktier går vi alltid in som minoritetsägare. Huvudägaren förväntas gå in med minst lika mycket kapital och ansvarar även för att verksamheten bedrivs i linje med våra ESG-krav (Environmental, Social and Governance), som skrivs in i varje avtal.

Som delägare följer vi projektets utveckling aktivt. I många fall har vi en representant i styrelsen, eller rekommenderar en styrelsepost till någon i vårt nätverk, som vi vet har relevant kompetens.

Målet som aktieägare är att vara en långsiktig ägare, men vi lämnar den dag vår kompetens eller vårt kapital inte längre behövs.

Lån

Ett lån innebär lägre risk jämfört med att gå in med eget kapital, och är mer förutsägbart som instrument. Att ge lån till mikrofinansinstitut är ett sätt för oss att nå ut till fler låntagare och entreprenörer.

Vi avtalsbinder samma krav på hållbarhet, rapportering och vidareutveckling av hållbarhetsarbete som för andra finansieringsformer.

Vår relation med låntagaren avslutas när den sista betalningen har skett.

Fonder

Att investera i fonder är ett sätt för oss att nå ut till små och medelstora företag som annars kan ha svårt att få långfristig finansiering. Vi använder även fonder för att bidra till att öka tillgången till förnybar energi.

Vi ställer samma krav på indirekta investeringar i fonder som på direkta investeringar. För att vi ska kunna investera i en fond är det bl.a. en förutsättning att:

(i) fondens investeringsriktlinjer, hållbarhetsmässiga riktlinjer och rapporteringskrav motsvarar Swedfunds krav;
(ii) fondens struktur är transparent;
(iii) fondförvaltaren är kompetent, pålitlig och har god track record;
(iv) fondens investeringar bedöms ge goda utvecklingsresultat; samt
(v) att fondinvesteringen kompletterar Swedfunds direktinvesteringar på ett bra sätt.

Bedömning

Varje enskilt projekt som kommer till oss granskas, analyseras och följs upp i detalj. Våra investeringsansvariga och analytiker gör tillsammans med specialister på ESG, juridik och samhällsutveckling en grundlig analys av t.ex. affärsplaner, investeringspartners samt hållbarhet (miljö, arbetsförhållanden och anti-korruption) och samhällseffekter. Analysen granskas sedan av Swedfunds investeringskommitté och beslutas slutligen av styrelsen.

Varje investering måste möta de mål som är uppsatta inom våra tre fundament samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

Om du har några frågor eller vill diskutera ett investeringsförslag är du välkommen att kontakta någon av våra Senior Investment Managers!

close me