Energi & Klimat

Stabil elförsörjning driver utveckling och är en förutsättning för jobbskapande och fattigdomsbekämpning. Det kopplar också till Agenda 2030 och SDG7, Hållbar energi för alla. Sedan 2014 investerar Swedfund endast i förnybara energikällor. Genom att investera i system som möjliggör att sol, vind eller vattenkraft kan användas för att generera elektricitet, bidrar vi till att skapa förutsättningar för länderna att bygga sitt eget välstånd på ett hållbart sätt.

I sektorn Energi & Klimat ingår även bredare klimatinvesteringar som energieffektiviseringar samt projekt inom vatten och sanitet. Vi har definierat att det inom detta område finns stora behov samt möjligheter för oss att göra skillnad, inte minst när det gäller våra mål inom jämställdhet och kvinnors egenmakt.

Finansiell inkludering

I utvecklingsländer står små och medelstora företag för majoriteten av jobbtillfällena och är på så sätt en drivande faktor för ländernas ekonomiska och sociala utveckling. Bristen på finansiering är en av de mest begränsande faktorerna för dessa företags möjlighet att växa.

Swedfund arbetar för att bidra till en finanssektor som är inkluderande och som innefattar såväl små och medelstora företag som låginkomsttagare, kvinnor och människor som lever i fattigdom. Swedfunds investeringar bidrar till att öka finansieringen och utlåningen till företag och entreprenörer.

Vi investerar på två olika sätt:
• Dels genom investeringar i finansiella institutioner, framför allt banker som ger finansiering till många små och medelstora företag, och mikrofinansinstitut som ger mikrolån till entreprenörer och mindre företag samt till låginkomsttagare som använder lånen för bland annat utbildning och bostäder.
• Dels investerar vi genom olika typer av fonder som hjälper oss att nå ut till fler människor, företag och länder. I många fattiga länder står Swedfund, tillsammans med andra utvecklingsfinansiärer, för en betydande andel av det kapital som finns för finansiering av små och medelstora företag.

Hälsa

I utvecklingsländer saknar omkring 400 miljoner människor tillgång till elementär sjukvård, och kvaliteten är ofta undermålig. Det beror bland annat på stor brist på kvalificerade läkare och medicinsk personal, infrastruktur och läkemedel. Endast tre procent av världens alla läkare arbetar i Afrika. Investeringar i hälso- och sjukvård är en central del för ett samhälles utveckling, då det ger betydande utvecklingseffekter både för sektorn och för landet.

Genom att bredda och öka utbudet av sjukvård ökar inte bara tillgänglighet för patienter, det ger också specialistläkare möjligheten att arbeta i sina hemländer. Privata sjukvårdsföretag spelar en avgörande roll i denna utveckling.

Swedfund och andra utvecklingsfinansiärer kan tillsammans med privata aktörer driva på utvecklingen genom att öka kvaliteten i vården, erbjuda kvalificerade arbetstillfällen och utveckla underleverantörer.

close me