Energi & klimat

Att öka tillgången till el är avgörande för en positiv utveckling i de länder där Swedfund investerar. Många människor saknar fortfarande tillgång till hållbar energi och elektricitet, det är särskilt ett stort problem i Afrika söder om Sahara.

Som ett led i att nå Agenda 2030 investerar Swedfund sedan 2014 endast i förnybara energikällor. Inom sektorn Energi & klimat ingår även bredare klimatinvesteringar, såsom energieffektiviseringar och resurseffektivisering. Som en del av vår affärsplan har vi beslutat att från och med 2021 bredda sektorn mot vatten och skog som delar av den hållbara omställningen.

Utbyggnaden av en hållbar energiförsörjning kräver ett brett grepp och innovativa lösningar. Genom våra investeringar finansierar vi därför både nätanslutna kraftkällor och mer fristående så kallade off-grid-lösningar som gör det möjligt för hushåll, byar och samhällen att nyttja närproducerad energi.

En särskild utmaning med investeringar i förnybar energi är att det ofta är relativt små projekt som är svåra att finansiera ett och ett. Det gäller framförallt off-grid-lösningar, till exempel mindre solparker. Swedfund investerar därför ofta i fonder specialiserade på energi och klimat som ett sätt att nå fler projekt.

SDG 7 och 13

Finansiell inkludering

I utvecklingsländer står små och medelstora företag för majoriteten av alla jobbtillfällen och är på så sätt en drivande faktor för ländernas ekonomiska och sociala utveckling. Bristen på finansiering är en av de mest begränsande faktorerna för dessa företags möjlighet att växa.

Våra investeringar inom Finansiell inkludering görs i fonder och finansiella institutioner. Det är ett effektivt sätt att nå företag och länder som vi annars har svårt att nå. En finansiell institution som till exempel en bank, har en samhällsviktig funktion. Vår investering bidrar till att utveckla institutionens arbete inom hållbarhet och bolagsstyrning, viktiga aspekter för att nå en inkluderande tillväxt. Vi bidrar till att öka andelen riskvilligt aktiekapital i utvecklingsländer. Det gör vi främst genom att investera i fonder som i sin tur investerar i aktiekapital i privatägda bolag.

Swedfund investerar också i mikrofinansinstitut som ger mikrolån till entreprenörer och mindre företag samt till låginkomsttagare, som använder lånen för inköp av intäktsgenereranade tillgångar, till exempel en symaskin som gör att du kan producera något som du sedan säljer.

När Swedfund ingår ett avtal med en fond eller en finansiell institution, ställer vi höga krav inom hållbarhetsområdet. Vi arbetar aktivt och följer upp de krav vi avtalat och stödjer med kompetens för att utveckla fondens eller den finansiella institutionens insatser inom hållbarhet och samhällsutveckling. För mikrofinansinstitut ställer vi krav på att de är certifierade enligt SMART-kriterierna eller motsvarande principer, som intygar att de gör allt för att behandla sina låntagare väl och arbetar enligt principer för ansvarsfull kreditgivning och -hantering. Till exempel ska prissättningen vara transparent, överdriven skuldsättning undvikas, skuldindrivningen ska ske på ett ansvarsfullt sätt och den personliga integriteten respekteras.

SDG 1, 5, 8, 10

Hälsa

Omkring 400 miljoner människor i utvecklingsländer saknar tillgång till elementär sjukvård, och kvaliteten på den vård som finns är ofta undermålig. Det beror bland annat på stor brist på kvalificerade läkare och annan medicinsk personal samt läkemedel.

För att säkerställa att alla människor har tillgång till hälsovård och läkemedel i utvecklingsländer behövs flera parallella initiativ av olika aktörer. Det innebär att regeringar i dessa länder bör satsa mer, samtidigt som traditionellt gåvobistånd, civilsamhälle samt erbjudanden inom den privata sektorn behövs. Utvecklingsländernas sjukvård är ofta bristfällig och trycket på sjukvården har ökat som en konsekvens av pandemin. Redan skrala vårdresurser har styrts om för att prioritera coronarelaterad vård vilket lett till en undanträngningseffekt. Pandemin har även lett till att människor i betydligt lägre utsträckning valt att besöka ett sjukhus av rädsla för att drabbas av smitta. Det har till exempel resulterat i färre förlossningar vid sjukhus, vilket i sin tur ökat andelen komplikationer i samband med förlossning och även mödraoch barndödlighet.

Swedfund satsar framför allt på att investera i allmänsjukvård, specialistvård, läkemedelsindustrin, distribution av läkemedel och e-hälsa. Vi arbetar på olika sätt för att hitta affärsmodeller och partners som möjliggör för oss att nå fler som idag inte får vård, givet de stora behov som finns. Samtidigt skapas det förutsättningar för att medicinsk kompetens bibehålls i landet och kan föras vidare till andra sjukvårdsinrättningar.

Många av dessa investeringar är positiva ur ett jämställdhetsperspektiv, dels genom en hög andel kvinnor bland de anställda och dels genom tjänster riktade till kvinnor. Vi ser även digitalisering som ett viktigt sätt att utveckla hälsosektorn och bidra till ökad inkludering.

SDG 3

close me