Energi & klimat

Tillgång till elektricitet är en avgörande faktor för att minska fattigdom och jämna ut klyftorna i världen. Idag lever nära en miljard människor helt utan tillgång till el, 75 procent av dessa bor i Afrika söder om Sahara och de minst utvecklade regionerna i Asien.

Som ett led i att nå Agenda 2030 investerar Swedfund sedan 2014 endast i förnybara energikällor. Inom sektorn Energi & klimat ingår även bredare klimatinvesteringar såsom energi- och resurseffektiviseringar, viktiga delar för en hållbar omställning. Även grön infrastruktur som vatten och avfallshantering samt skog och andra kolsänkor ingår i sektorn.

Utbyggnaden av en hållbar energiförsörjning kräver ett brett grepp och innovativa lösningar. Genom våra investeringar finansierar vi därför både  nätanslutna kraftkällor och mer fristående så kallade off-grid-lösningar som gör det möjligt för hushåll,byar och samhällen att nyttja närproducerad energi. Ensärskild utmaning med investeringar i förnybar energi är att det ofta är relativt små projekt som är svåra att finansiera ett och ett. Det gäller framför allt off-grid-lösningar, såsom mindre solparker. Swedfund investerar därför ofta i fonder specialiserade på energi och klimat som ett sätt att finansiera fler projekt.

SDG 7 och 13

Finansiell inkludering

I utvecklingsländer står små och medelstora företag för majoriteten av alla jobbtillfällen och är på så sätt en drivande faktor för ländernas ekonomiska och sociala utveckling. Bristen på finansiering är en av de mest begränsande faktorerna för dessa företags möjlighet att växa.

Swedfunds investeringar inom Finansiell inkludering görs i fonder och finansiella institutioner. Det är ett effektivt sätt att nå företag och länder som vi annars har svårt att nå. En finansiell institution som till exempel en bank, har en samhällsviktig funktion. Vår investering bidrar till att utveckla institutionens arbete inom hållbarhet och bolagsstyrning, viktiga aspekter för att nå en inkluderande tillväxt. Vi bidrar till att öka andelen riskvilligt aktiekapital i utvecklingsländer. Det gör vi främst genom att investera i fonder som i sin tur investerar i aktiekapital i privatägda bolag.

Swedfund investerar också i mikrofinansinstitut som ger mikrolån till entreprenörer och mindre företag samt till låginkomsttagare. För  mikrofinansinstitut ställer vi krav på att de efterlever så kallade Customer Protection Principles (CPP) som intygar att de aktivt jobbar för att behandla sina låntagare väl enligt dessa principer för ansvarsfull kreditgivning och hantering. Till exempel ska prissättningen vara transparent, överdriven skuldsättning undvikas, skuldindrivningen ska ske på ett ansvarsfullt sätt och den personliga integriteten respekteras.

SDG 1, 5, 8, 10

Hållbara tillväxtföretag

För att bidra till ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård, mat och digitalisering har vi etablerat sektorn Hållbara tillväxtföretag.

Sektorsteamet Hållbara tillväxtföretag är ansvariga för Swedfunds investeringar inom generalist Private Equity fonder, VC fonder, saminvesteringar med PE-fonder liksom direktinvesteringar och fondinvesteringar inom hälsosektorn.

 

close me