I december 2015 skrev 195 länder under Parisavtalet, som förtydligar och konkretiserar klimatkonventionen, UN Framework Convention on Climate Change, från 1992. Det viktigaste målet i Parisavtalet är att länderna ska hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader. 2018 kom en rapport från FN:s klimatpanel som varnar för allvarliga konsekvenser för planetens framtid om länderna misslyckas med detta. Något som bekräftades vid FN:s klimatmöte i Katowice i december 2018.

För att förhindra en klimatkatastrof behöver världens stater ta till drastiska och skyndsamma åtgärder. Det kommer till exempel att krävas avsevärda summor i investeringar för att minska utsläppen av koldioxid. Samtidigt ökar efterfrågan på energi, bland annat drivet av den starka tillväxten i utvecklingsländerna. Allt detta gör att behovet av ökad produktion av hållbar och förnybar energi är större än någonsin.

Utmaningen ligger i att hitta finansiering till projektutvecklingsfasen

Ett av de största hindren för att etablera verksamheter som producerar förnybar energi i utvecklingsländer är att tidsperioden från projektutveckling till färdig anläggning inte sällan sträcker sig över flera år. En anledning är att många länder, trots goda tekniska förutsättningar, saknar robusta och upparbetade legala och regulatoriska ramverk. Privata projektutvecklare brottas därför ofta med att hitta finansiering till projektutvecklingsfasen, vilket resulterar i att många förnybara energiprojekt blir kraftigt försenade redan i detta tidiga stadium. När ett projekt når byggnationsfasen har ofta betydande resurser, inklusive tid, lagts på att säkra och strukturera finansieringen, vilket ytterligare fördröjer tidpunkten för elproduktion.

En lösning på detta problem är initiativ som den innovativa finansieringsfaciliteten Climate Investor One (CIO). CIO etablerades av den holländska utvecklingsfinansiären FMO och Sanlam InfraWorks, som är en del av sydafrikanska Sanlam Group. CIO fokuserar på att utveckla, bygga och driva verksamheter som producerar förnybar energi (framför allt sol- och vindkraftverk samt vattenkraftverk utan fördämningar) med fokus på Afrika och delar av Asien.

"Bygg mer, fortare"

Det som gör CIO unikt är att man erbjuder skräddarsydd finansiering genom projektens hela livscykel med ett övergripande syfte att mer förnybar energiproduktion byggs ut snabbare. Faciliteten är uppbyggd utifrån kunskapen att olika steg av ett projekts livscykel passar olika typer av kapital från olika typer av finansiärer. Man har därför byggt en struktur för så kallade blendinginstrument, vilket även innebär att olika investerare har möjlighet att delta i enlighet med den egna riskprofilen.

CIO innefattar tre separata men operativt sammankopplade fonder:
• CIO Development Fund, som tillhandahåller lån och teknisk assistans i utvecklingsfasen. Då denna del av projektet är den fas som innebär högst risk finansieras denna fond av gåvokapital.
• CIO Construction Equity Fund, som tillhandahåller aktiekapital under byggnationsfasen. I denna fond finns såväl gåvokapital som kommersiellt kapital från utvecklingsfinansiärer och institutionella investerare.
• CIO Refinancing Fund, som ska tillhandahålla långsiktig lånefinansiering när projektet väl är i drift. Kapitalresningen för denna fond har ännu inte avslutats, men finansieringen förväntas komma främst från institutionella investerare.

CIO - ett exempel på en ny typ av finansieringsfacilitet

I juni 2018 investerade Swedfund 15 MUSD i CIO Construction Equity Fund. Tillgång till hållbar energi är en förutsättning för effektiv fattigdomsbekämpning, vilket är den övergripande anledningen till att Swedfund satsar stort inom sektorn liksom på bredare klimatinvesteringar. En annan anledning till investeringen i CIO är att vi vill arbeta för att öka kapitalströmmar från den privata sektorn till hållbara klimatprojekt i utvecklingsländer och att vi ser att Swedfund kan fungera som katalysator för privata investeringar. Förhoppningen är att CIO kan tjäna som ett bra exempel på hur finansieringsfaciliteter kan struktureras för att attrahera olika sorters kapital samt bidra till en markant ökning av hållbar energiproduktion i utvecklingsländerna.

Effekter av Climate Investor One 

CIO väntas skapa betydande sociala och miljömässiga utvecklingseffekter. Fonden har som mål att öka kapaciteten av förnybar energi med mer än 1 000 MW (vilket motsvarar energiförbrukning hos 3,6 miljoner nigerianska hushåll) och bidra till att skapa över 10 000 arbetstillfällen.

CIO räknar med att bidra till att sju miljoner människor får tillgång till kostnadseffektiv förnybar el. Årligen räknar de med att kunna minska koldioxidutsläppen med runt 1,8 miljoner ton, vilket motsvarar utsläppen från runt 350 000 personbilar.

close me