Swedfunds strategiska hållbarhetsmål

Swedfunds fyra strategiska hållbarhetsmål har sin utgångspunkt i vårt uppdrag - fattigdomsminskning.

Tidigare Finansmarknadsminister Peter Norman tydliggjorde 2012 att statens ägda bolag ska definiera (2012), fastställa (2013) och börja följa upp (2014) strategiska mål för hållbart företagande.

Hållbarhet i bred bemärkelse är kärnan i Swedfunds verksamhet och vår existensberättigande. Genom investeringar i finansiellt bärkraftiga företag som drivs på ett hållbart vis ur ett miljö- och socialt perspektiv bidrar våra portföljbolag till fattigdomsminskning och därmed till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. De strategiska hållbarhetsmål som här presenteras tar därför sin utgångspunkt i Swedfunds uppdrag och i de tre fundamenten som sammantaget syftar till att mäta hur väl vi uppnår vårt mål om fattigdomsminskning genom hållbart företagande.

Antalet strategiska hållbarhetsmål och relaterade indikatorer är få, vilket är i linje med direktivet från finansmarknadsministern. Det är dock ytterst viktigt att hålla i åtanke att Swedfund i sin förvaltning använder en mängd andra indikatorer och mätområden varför de föreslagna strategiska hållbarhetsmålen endast ska ses som ett urval, snarare än som en heltäckande beskrivning av vårt hållbarhets-arbete.

Swedfund har tagit fram nedanstående strategiska hållbarhetsmål för sin verksamhet:

1.      Samhällsutveckling – målformulering: Swedfund ska bidra till skapandet av jobb med god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

a. Indikator: Efterlevnad av ILOs Kärnkonventioner liksom ILO Basic Terms and Conditions of Employment samt ett ökande antal jobb i Swedfunds portföljbolag. [1]
b. Mål: Efterlevnad av ILOs Kärnkonventioner ska vara uppfylld i varje bolag senast inom tre års tid från tidpunkten för finansieringen. I genomsnitt för Swedfunds samtliga investeringar ska antalet jobb ska öka för varje år.

2.      Hållbarhet – målformulering: Swedfund ska bidra till skapandet av långsiktigt hållbara företag i världens fattigaste länder.[2]

a. Indikator: Implementering i samtliga portföljbolag liksom inom Swedfund självt av ledningssystem för hållbarhetsfrågor vilket där det bedöms som relevant omfattar miljöfrågor och sociala frågor, samt i samtliga bolag corporate governance.[3]
b. Mål: Implementering ska ske i varje bolag senast inom tre års tid från tidpunkten för finansieringen.

3.      Finansiell bärkraft – målformulering: Swedfund ska bidra till skapandet av långsiktigt lönsamma och därmed finansiellt hållbara bolag i världens fattigaste länder. 

a. Indikator: Avkastning på eget kapital.
b. Mål: Den genomsnittliga avkastningen på det egna kapitalet före skatt ska överstiga den genomsnittliga statsskuldräntan med ett års löptid. Avkastningen ska mätas över rullande sjuårsperioder.

4.      Korruption – målformulering: Swedfund ska bedriva ett aktivt anti-korruptionsarbete såväl internt som i sina portföljbolag. 

a. Indikator: Antagande och implementering internt liksom i portföljbolagen av ledningssystem för att hantera korruptionsfrågor.
b. Mål: Antagande och implementering av ledningssystem för att hantera korruptionsfrågor ska vara på plats i Swedfund under 2014 samt senast inom tre års tid från tidpunkten för finansieringen för Swedfunds portföljbolag.

__________________________________

[1] ILO Kärnkonventioner avser Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98), Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), och Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111). ILO Basic Terms and Conditions of Employment avser Hours of Work (No. 1), Minimum Wage (No. 26, 131) samt Occupational Safety and Health (No. 155) I de länder som ej har ratificerat ILOs Kärnkonventioner kommer särskilda bedömningar att göras.

[2] Swedfund ska enligt ägaranvisningen paragraf 1f) investera i de länder som kvalificerar för utvecklingsfinansiering enligt OECD/DACs definition. Investeringar i låginkomstländer och post-konfliktländer ska prioriteras. Länk till Swedfunds ägaranvisning.
Länk till OECD/DAC-listan

[3] Nedanstående definition av nyckelkomponenter i hållbarhets-system är den definition som används i IFC Performance Standard 1.

close me