Medel för Teknisk Assistans är ett strategiskt verktyg som används för att stärka utvecklingsresultaten i våra portföljbolag genom insatser inom samtliga tre fundament: Samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Medlen används också för öka de samlade utvecklingseffekterna som våra investeringar bidrar till.

Syftet med TA är att stärka Swedfunds kapacitet att som aktiv ägare öka kvaliteten på portföljen, i linje med Swedfunds uppdrag och mål. TA-medlen ska primärt användas för att stärka Swedfunds investeringar avseende utvecklingseffekter, jämställdhet och hållbarhet, inklusive miljö och klimat, anständiga arbetsvillkor samt affärsetik och anti-korruption.

TA-medel får användas i samtliga länder där Swedfund från tid till annan får investera i enlighet med gällande ägaranvisning. Våra potentiella, nuvarande och exiterade portföljbolag kan ges möjlighet att nyttja TA-finansiering. Finansieringen kan även användas för att utveckla partnerskap med strategiska partners och för att proaktivt stimulera nya projekt och andra initiativ som ökar kvaliteten i portföljen. Den maximala budgeten för varje TA-projekt är 2 000 000 kr. TA-finansiering kan inte användas för aktiviteter som bedöms vara en del av ett portföljbolags löpande verksamhet, som att ersätta gammal utrustning eller anställa specifika kompetenser.

Exempel på projekt som kvalificeras för TA-medel:

TA initiativ

Beskrivning

Utvecklingseffekter

Avser implementering av ramverk och verktyg för att förbättra, övervaka och analysera utvecklingsresultaten för investeringar.

Konsumentskydd

Avser kvalitetshöjande insats genom finansiering för implementering av SMART-certifiering i portföljbolag.

Miljö- och socialt ledningssystem

Avser kvalitetshöjande insats genom finansiering för implementering av miljö- och socialt ledningssystem i portföljbolag.

Bedömning av mänskliga rättigheter och kapacitetsuppbyggnad

Initiativ för att utveckla processen för utvärdering av mänskliga rättigheter för fondförvaltare och genomföra utbildning i mänskliga rättigheter för nyckelpersoner.

Kvalitetshöjande insatser

Kvalitetshöjande insatser bestående av till exempel;

- stöd för att förbättra kvaliteten på medicinsk klinik genom att implementera Safe Care-certifiering
- inköp av nödvändig utrustning och personlig skyddsutrustning för att skydda anställdas hälsa och säkerhet
- stöd för att skapa och implementera en förbättrad rapporteringsstruktur och rutin, nödvändig för att styrelsen ska kunna förbättra beslutsfattandet.

Miljö och klimat

Initiativ som stöder utvecklingen och implementeringen av en e-avfallshandbok som hjälper Swedfunds portföljbolag och även off grid-solenergiindustrin.

Women4Growth

Avser implementering och uppföljning av ett talangprogram för att öka kvinnors egenmakt.

Covid-19

Initiativ för att stödja anställdas och samhällets hälsa och säkerhet, t.ex. genom inköp av personlig skyddsutrustning.

Om du har några frågor eller vill diskutera ett projektförslag, vänligen kontakta markus.forster(at)swedfund.se eller johanna.raynal(at)swedfund.se

close me