Medel för teknisk assistans (TA) är ett strategiskt verktyg som används för kvalitetshöjande insatser i portföljbolagen genom insatser inom samtliga tre fundament.

Syftet är att stärka Swedfunds kapacitet som en aktiv ägare för att höja kvaliteten på vår portfölj i linje med vårt uppdrag och mål. Medlen ska främst användas för att stärka investeringarna avseende utvecklingseffekter, jämställdhet och hållbarhet inklusive miljö och klimat, anständigt arbete och affärsetik samt anti-korruption.

Våra potentiella, nuvarande och avslutade investeringar kan dra nytta av TA-medel och finansieringen kan också användas för att utveckla samarbeten med strategiska partners. Den maximala budgeten för varje TA-projekt är två MSEK. TA-medel kan inte användas för aktiviteter som bedöms ingå i portföljbolagens löpande verksamhet, såsom att ersätta gammal utrustning eller anställa specifika kompetenser. Exempel på TA-projekt inkluderar kvalitetshöjande insatser som syftar till att systematisera och förbättra portföljbolagens miljöarbete och sociala ansvar genom implementering av ledningssystem, Gender Action Plans, utveckling av klimatstrategier och beräkningsmodell och utbildningsinsatser inom mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Exempel på projekt som kvalificeras för TA-medel:

TA initiativ

Beskrivning

Utvecklingseffekter

Avser implementering av ramverk och verktyg för att förbättra, övervaka och analysera utvecklingsresultaten för investeringar.

Konsumentskydd

Avser kvalitetshöjande insats genom finansiering för implementering av SMART-certifiering i portföljbolag.

Miljö- och socialt ledningssystem

Avser kvalitetshöjande insats genom finansiering för implementering av miljö- och socialt ledningssystem i portföljbolag.

Bedömning av mänskliga rättigheter och kapacitetsuppbyggnad

Initiativ för att utveckla processen för utvärdering av mänskliga rättigheter för fondförvaltare och genomföra utbildning i mänskliga rättigheter för nyckelpersoner.

Kvalitetshöjande insatser

Kvalitetshöjande insatser bestående av till exempel;

- stöd för att förbättra kvaliteten på medicinsk klinik genom att implementera Safe Care-certifiering
- inköp av nödvändig utrustning och personlig skyddsutrustning för att skydda anställdas hälsa och säkerhet
- stöd för att skapa och implementera en förbättrad rapporteringsstruktur och rutin, nödvändig för att styrelsen ska kunna förbättra beslutsfattandet.

Miljö och klimat

Initiativ som stöder utvecklingen och implementeringen av en e-avfallshandbok som hjälper Swedfunds portföljbolag och även off grid-solenergiindustrin.

Women4Growth

Avser implementering och uppföljning av ett talangprogram för att öka kvinnors egenmakt.

Covid-19

Initiativ för att stödja anställdas och samhällets hälsa och säkerhet, t.ex. genom inköp av personlig skyddsutrustning.

Om du har några frågor eller vill diskutera ett projektförslag, vänligen kontakta markus.forster(at)swedfund.se eller johanna.raynal(at)swedfund.se

close me