Fundamenten genomsyrar varje steg i vår investeringsprocess – från den initiala bedömningen i investeringsfasen, genom den aktiva ägandefasen, all resultatuppföljning och slutlig exit av investeringen.

Genom att ställa krav på utvecklingsresultat och ha nära kontakt med portföljbolagen kan vi följa upp och säkerställa att de utvecklas i rätt riktning.

Samhällsutveckling
Swedfund ska bidra till att skapa jobb med god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor samt hållbar och inkluderande tillväxt.
• Jobbskapande
• Skatt
• Andel kvinnor i ledande befattning
• Koldioxidutsläpp
• Additionalitet

Hållbarhet
Swedfund ska bidra till att skapa långsiktigt hållbara företag i världens fattigaste länder.
• Miljö/Klimat
• Mänskliga Rättigheter och arbetsvillkor
• Affärsetik & anti-korruption

Finansiell bärkraft
Swedfund ska bidra till att skapa långsiktigt lönsamma och därmed finansiellt bärkraftiga företag i världens fattigaste länder.
• Tillväxt
• Lönsamhet
• Avkastning på eget kapital

close me