Genom investeringen i Serengeti Energy bidrar Swedfund med kapital till energiprojekt i tidig tillväxtfas.

Cirka 770 miljoner människor i utvecklingsländer saknar tillgång till elektricitet, varav en majoritet bor på den afrikanska kontinenten. I länderna söder om Sahara hade i genomsnitt cirka 49 procent av invånarna tillgång till elektricitet 2019, att jämföra med utvecklingsländer i Asien där motsvarande siffra var cirka 97 procent. Afrika har dessutom den yngsta och snabbast växande befolkningen i världen. 2023
förväntas kontinenten ha större befolkning än Kina och Indien, vilket innebär att investeringar krävs för att möta de ökande behoven av elektricitet.

Förnybar energi till de nationella näten 

2022 investerade Swedfund i Serengeti Energy (Serengeti), en oberoende energiproducent som utvecklar, bygger, äger och driver små och medelstora förnybara energiprojekt i Afrika söder som Sahara för att leverera el till de nationella näten.

Serengeti grundades 2013 och är baserat i Nairobi, Kenya, med projekt i några av världens fattigaste länder, som Rwanda, Malawi, Uganda och Sierra Leone. Bolaget fokuserar på soloch vattenkraft och har åtta projekt i drift samt två under konstruktion. Ytterligare projekt är i planeringsstadiet.

Minska gapet mellan efterfrågan och tillgång på energi 

Trots att kostnaderna för utbyggnad av förnybara energi slag sjunker råder brist på kapital för energiprojekt i tidig tillväxtfas. Därtill är vattenkraft generellt sett svårare att bygga, då de ofta har en mer komplicerad teknisk struktur än sol och vindkraft.

Serengetis mål är att bidra till att gapet mellan efterfrågan och tillgång på hållbar energi minskar. Bolagets fokus är att vidareutveckla de kraftverk man äger nu och aktivt expandera genom att etablera nya solparker och vattenkraftverk.

Aktivt ägande ger goda möjligheter att påverka 

Serengeti är en aktiv ägare i sina projekt och ser ett stort värde av att öka tillgången till förnybar energi för människor i en region som har världens högsta andel hushåll som inte är kopplade till elnätet. För Swedfund innebär rollen som aktie ägare i Serengeti att vi har en plats i styrelsen och investeringskommittén. Det ger oss goda mojligheter att påverka riktningen för bolaget. Swedfund bidrar även till att utveckla deras processer för miljö, klimat, biologisk mångfald och jämställdhet.

Goda förutsättningar men med utmaningar 

Ungefär 80 procent av den totala elproduktionen i Afrika söder om Sahara kommer från fossila bränslen. Detta trots att regionen har en enorm potential att producera förnybar energi; här finns stora möjligheter för vattenkraft och de rikaste solresurserna i världen.

För att möta efterfrågan måste Afrika kraftigt skala upp investeringar i produktion och elnät men den offentliga sektorns resurser och kapacitet för att möta investeringsbehoven är ofta låga. Detta gör att privata aktörer blir viktiga för produktion av förnybar energi.

Kapitalet från vår nya investerare kommer att göra det möjligt för vårt företag att utveckla och bygga över 100 MW ny förnybar energikapacitet. Chris Bale, CEO, Serengeti Energy

Utvecklingsfinansiärer viktiga i tidiga skeden 

Genom att ta risk och investera tidigt med uthålligt kapital har utvecklingsfinansiärer som Swedfund en central roll att spela. Baserat på en förståelse för vad privata investerare behöver samt lång erfarenhet och expertis inom hållbara investeringar, kan utvecklingsfinansiärer
fungera som brygga till privata investerare och agera katalytiskt genom att attrahera privat kapital till investeringar. Lång erfarenhet och
god kompetens kring utvecklingsländer bidrar till att vi tidigt kan identifiera trender och omsatta dem i nya investeringsomraden och strukturer.

Här kan även Swedfunds Projektaccelerator bidra. Genom Projektacceleratorns arbete med att finansiera förstudier där klimatperspektivet är centralt kompletterar de övriga organisationens klimatarbete och bidrar till ett holistiskt synsätt genom att tidigt påverka och möjliggöra hållbara projekt i utvecklingsländer. Elnätet är ofta en flaskhals i omställningen från fossil till förnyelsebar energi och det finns ett stort behov av investeringar. Projektacceleratorn kan komma in tidigt i projektutvecklingsfasen och finansiera förstudier med syftet att uppgradera och effektivisera elnätet som sedan kan accelerera och möjliggöra ytterligare investeringar i den förnybara energisektorn.

close me