Genom att investera i företag inom sjukvårdssektorn i utvecklingsländer skapas möjligheter för fler människor att få vård inom dessa verksamheter. Samtidigt skapas förutsättningar för att medicinsk kompetens bibehålls i landet och kan föras vidare till andra läkare och sjukvårdsinrättningar.

Under 2018 investerade Swedfund 5 miljoner USD i TLG Credit Opportunities Fund (TLG). TLG är en erfaren fondförvaltare som arbetar för att tillföra tillväxtkapital till de fattigaste länderna på den afrikanska kontinenten. Fokus för just denna fond ligger på att överbrygga finansieringsgapet för små och medelstora företag inom hälso- och sjukvårdssektorn och finanssektorn.

Ett av de företag som TLG sedan länge har investerat i är Snapper Hill Clinic (SHC), i Liberias huvudstad Monrovia. Liberia är ett av världens fattigaste länder, bland annat på grund av inbördeskriget som pågick till 2003 och kostade fler än 200 000 människor livet. De flesta av landets vårdinrättningar skadades svårt eller förstördes under kriget. Liberias hälsovård var därför inte utrustat för att hantera Ebola-krisen som pågick mellan 2014 och 2016. Den förväntade livslängden i Liberia är lägre än genomsnittet i världen och vart tredje barn lider av undernäring.

Snapper Hill Clinic är en öppenvårdsmottagning i Monrovia. Kliniken öppnades 1983 och var den enda privata klinik som höll öppet under inbördeskriget och Ebola-krisen. Idag har kliniken 15 anställda och planen är att expandera ytterligare genom fler kliniker och tjänster och att öka antalet patienter som behandlas från nuvarande 15 000 per år till 50 000.

– Liberias hälso-och sjukvårdssystem är bräckligt och hälsoindikatorerna är låga. Genom att förbättra kvaliteten och digitaliseringen av en privat klinik som SHC, så kommer kompetensutvecklingen föras vidare inom de kliniska verksamheterna och det bör bidra till att kompetensen hos den medicinska personalen i Liberia förstärks, säger Varsay Sirleaf, VD för SHC.

Liberia är ett av världens svåraste länder göra affärer och driva företag i, bland annat på grund av omfattande problem med korruption, brist på infrastruktur, elektricitet och kompetens.

– Swedfund ser ändå möjligheter att stödja bolag i denna svåra omgivning, samtidigt som vi agerar som en katalysator för andra utvecklingsfinansiärer och institutionella investerare att investera i landets hälso-och sjukvårdssektor. Det skulle också främja höjda kvalitetsstandarder inom vården. Swedfund var den första institutionella investeraren i TLG, säger Maral Browaldh, Senior Investment Manager, på Swedfund

Under 2018 beviljade Swedfund medel för Teknisk Assistans (TA) för att möjliggöra för SHC att sätta nationella standarder för kvalitativ hälsovård och därmed inspirera den privata sektorn att involveras i landets hälsoutveckling. Finansieringen har använts för att digitalisera patientprocesser, förbättra vårdkvaliteten, avfallshanteringen på kliniken och för att stärka sjukhusets organisatoriska och finansiella kontroll, vilket bidrar till att öka tillgången till god primärvård i övriga landet.

I slutet av 2019 beviljade Swedfund ytterligare TA-medel till SHC. Syftet är att minska klinikens miljöpåverkan och klimatpåverkan och öka lönsamheten. Genom medlen kommer kliniken att installera solpaneler och teknik för att samla regnvatten. Detta för att ersätta dagens system, som bygger på att klinikens vattentank fylls av dieseldrivna tankbilar och elen som främst kommer från dieselgeneratorer på grund av det nationella nätets undermåliga kvalitet.

Swedfunds TA-medel har varit avgörande för SHC, särskilt för de projekt som inte tillhör kärnverksamheten, som till exempel solenergi för kliniken. Med tanke på de utmaningar som finns, skulle SHC ha velat gå från dyra dieseldrivna generatorer som är skadliga för planeten. TA-medlen från Swedfund har hjälpt SHC att maximera kvaliteten på projekten och effekterna, tack vare Swedfunds stöd genom förvaltning, policyutveckling och kapacitetsuppbyggnad.

– I slutet av inbördeskriget hade Liberia förlorat 95 procent av alla läkare. Än i dag råder det stor brist på kvalificerade läkare, medicinsk utrustning och vårdpersonal. Denna investering har gett Snapper Hill Clinic ett välbehövligt uppsving, vilket i slutändan kommer att resultera i att SHC kan leverera mer högkvalitativ sjukvård till landets befolkning. Swedfunds TA-medel har stöttat SHC och skapat en positiv påverkan på ett mycket svagt hälso-och sjukvårdssystem, säger Isha Doshi, CFO för TLG.

Swedfund ser de fonder som vi investerar i som ett långsiktigt partnerskap, där de förvaltare vi samarbetar med har mycket god kompetens inom våra de marknader och sektorer vi fokuserar på. När vi beslutar om att investera i en fond gör vi en djup genomlysning med fokus på fondförvaltaren, tidigare resultat, investeringsstrategi, hållbarhetsfrågor samt legal och ekonomisk struktur. I avtalet regleras sedan vad som förväntas av teamet, hur fördelning av kapital ska gå till, rapporteringskrav och den ESG Action Plan som Swedfund upprättat och där ett antal utvecklingsområden för fonden identifierades. Det har bland annat lett till att bolaget satt upp ett socialt- och miljömässigt ledningssystem, att de har antagit en hållbarhetspolicy och att de har förbättrat sin due diligence-process.

– TLG har alltid trott att ekonomisk avkastning och samhällsutveckling kan och bör gå hand i hand. Med Swedfunds stöd har TLG också stärkt arbetet med att målsätta samhällsutveckling och stärka ESG-dimensionen av investeringsprocessen. Med hjälp av TA-medel har vi också kunnat stärka värdeskapandet för de företag som TLG investerar i, säger Isha Doshi, CFO för TLG.

close me