Mer än 95 procent av de som saknar elektricitet lever i Afrika söder om Sahara och de minst utvecklade delarna av Asien. 80 procent av dessa bor på landsbygden. Tillförlitliga och effektiva ljuskällor ger goda sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter; barn och ungdomar får möjlighet att läsa läxor efter mörkrets inbrott, det möjliggör ökade öppettider för butiker och bidrar till en säkrare utomhusmiljö, inte minst för kvinnor. En säker tillgång till elektricitet underlättar även för entreprenörer att starta nya företag. De kan planera verksamheten utifrån förutsättningen att de har ständig tillgång till elektricitet och kan bidra med arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt till lokalsamhället.

Erfarenheter från Indien kommer Tanzania till del

Husk Power Systems är ett företag som producerar och distribuerar förnybar elektricitet hela dygnet via egna mininät. Kunder är hushåll, butiker och mikroföretag på landsbygden. Husk började sin verksamhet i de indiska delstaterna Bihar och Uttar Pradesh. Efter åtta år har man tagit erfarenheterna vidare till den avlägsna landsbygden i Tanzania där över 80 procent av befolkningen inte ens kommer åt elnätet.

– Husk vill vara en del av lösningen för en av de stora samhällsutmaningarna: Att säkra en tillförlitlig tillgång till elektricitet för befolkningen. Jag studerade själv i ljuset av ett stearinljus och vet vilken avgörande betydelse pålitlig elektricitet och bra ljuskällor har för människors möjlighet att lyfta sig ur fattigdom, säger Manoj Sinha, VD, Husk Power Systems.

Biomassa minskar CO2-utsläpp

Det är i huvudsak solenergi och biomassa som används för att producera elektricitet i Husks anläggningar. Biomassan utgörs oftast av avfall från risodlingar som man köper in från lokala bönder. Husk använder ett system där man kombinerar anläggningar för solenergi och anläggningar för att producera biogas och på så sätt generera 100 procent förnybar elektricitet. Varje anläggning bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser med ungefär 600 ton per år. Husk har fått sin biogasproduktion godkänd som en del av FN:s Clean Development Mechanism.

Lokal förankring avgörande 

När man utvärderar möjligheterna att sätta upp en ny kraftstation för man först en nära dialog med det lokala samhället. Relationen är viktig då de kommer att vara framtida kunder men också för att Husk vill anställa lokal arbetskraft.

– Den lokala förankringen är central för oss. Vi är beroende av lokalbefolkningen för att få material till biomassan och för att undvika stölder och sabotage. Men framför allt vill vi ha en öppen och nära relation eftersom det är helt avgörande för om vi ska kunna vara framgångsrika och skapa utveckling, säger Manoj Sinha.

Kraftig expansion ger Swedfund en möjlighet att vara additionell 

I dag har Husk 80 elstationer och siktar på att i en nära framtid ha mer än 300 anläggningar, varav två tredjedelar i Indien. Swedfunds långsiktiga kapital fyller flera viktiga funktioner i expansionen. Husk behöver investerare som kan bidra med ett tålmodigt kapital, som inte förväntar sig utdelning från första dagen. Swedfund kan också fokusera på att stärka Husk inom hållbarhetsområdet. Som aktieägare har Swedfund möjlighet att arbeta nära ledningen och kan sätta upp en handlingsplan och bidra med kunskap och utbildning. Det ger multiplikatoreffekter som gynnar hela samhället.

Fakta: Husk Power Systems 

▼ Husk Power Systems som grundades 2008 utvecklar, bygger och opererar mininät i Indien och Tanzania.
▼ Mininäten försörjer hushåll och små företag med förnybar elektricitet dygnet runt. Elektriciteten genereras från solceller och biomassa och överskottet lagras i batterier.
▼ Från och med 1 mars 2017 äger och driver Husk 10 HMG-anläggningar (hybrid mini grid), 55 solceller och 16 biomassanläggningar i Indien.
▼ Husk äger och driver också 2 HMG-platser i Tanzania. 
▼ Elektrifiering får allt högre prioritet i utvecklingssamarbetet. Mininät ses som en viktig del då det kompletterar elen som distribueras via det nationella nätet, både med extra kapacitet och tillförlitlighet.
▼ Swedfunds investering: Aktiekapital 5 MUSD.
▼ Tanzania och Indien ligger i kolumn 1 respektive 3 på DAC-listan.

SDG:er i fokus genom arbetet

▼ SDG 7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.
▼ SDG 7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.
▼ SDG 8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.
▼ SDG 13 Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

close me