Brist på kapital är den största utvecklingsbarriären för företagen, och det är ännu svårare för kvinnor att få tillgång till finansiering. En av de verksamheter som Swedfund finansierar är Platcorp i Östafrika.

Platcorp är en företagsgrupp som finansierar små och medelstora företag i Kenya, Tanzania samt Uganda. Bolagets helt digitaliserade affärssystem möjliggör en utvärdering och godkännande av låntagarna samt administrering av utbetalningar direkt i mötet med kunden. Genom att Platcorp också har en lokal närvaro och därmed en god kännedom om sina kunder, byggs starka kundrelationer och en god förståelse för kundernas behov.

Swedfund har gjort två investeringar i Platcorp, under 2018 respektive 2019.

– Vi såg en möjlighet att tillsammans med ett företag med en kompetent ledning bidra till ökad finansiell inkludering i Östafrika med ambitionen att nå SME. Förbättrad tillgång till finansiering kan underlätta övergången från den informella till den formella sektorn, med en övergripande positiv utveckling för regionen. Genom att Swedfund är den första utvecklingsfinansiären att investera i företagsgruppen ser vi även en möjlighet att attrahera ytterligare kapital och aktivt arbeta med ESG- och impactfrågor, säger Jane Niedra, Senior Investment Manager, på Swedfund.

Swedfund stöttar också Platcorps arbete för att utveckla ett erbjudande speciellt riktad till jordbrukare i Uganda. Denna grupp har svårt att få lån, men har stora behov givet oregelbundna skördar och därmed ojämna inkomster över året. Genom att bidra till att skapa tillgång till kapital inom jordbruksområdet ser vi att stora utvecklingseffekter kan uppnås bland landets allra fattigaste.

Swedfund strävar alltid efter att skapa värde och att vara en ansvarsfull ägare. När vi ingick partnerskap med Platcorp ställde vi därför långtgående krav i avtalet och utarbetade en plan för de åtgärder som vi vill att de ska vidta, för att verksamheten ska bli ännu mera hållbar, en så kallad ESGAP. I den ESGAP som Swedfund har utvecklat ligger ambitioner att bolaget ska uppfylla kraven i våra strategiska hållbarhetsmål, bland annat inom antikorruption, jämställdhet, arbetsvillkor och kundskydd. Swedfund kommer att bistå med kompetens och arbeta i nära samarbete med Platcorps nytillträdda ESG-ansvariga.

Swedfund har även tilldelat bolaget medel för Teknisk Assistans för fyra insatser avsedda att stötta bolaget i att genomföra ESGAP. Det handlar om att utveckla ett socialt och miljömässigt ledningssystem (ESMS), som säkerställer att risker identifieras, bedöms och åtgärdas. Swedfund stödjer även införandet av ett sk Client Protection Principles (CPP). Dessa principer beskriver det skydd som kunder kan förvänta sig för att minimera risk för överbelåning, säkerställa att prissättning och villkor är transparenta och lätta att förstå för kunden. Det ska även finnas ett klagomålssystem för kunderna. Swedfund stödjer även en digitaliseringsinsats kopplat till ett nytt bokföringssystem för bättre finansiell rapportering.

close me