Mikrofinansiering har länge setts som en möjlighet att öka finansiell inkludering och främja potentialen i den privata sektorn i utvecklingsländer, vilket i sin tur adresserar utmaningar som fattigdom, ojämlikhet och arbetslöshet. Mikrofinansinstitut (MFI) ger mikrolån till entreprenörer, mindre företag och låginkomsttagare som kan använda lånen för inköp av intäktsgenererande tillgångar. Mikrolånen är ett viktigt komplement till banklån eftersom banker ofta kräver en annan typ av säkerhet, kredithistoria eller endast erbjuder större lån. Globalt finns idag 75 procent av MFI-marknaden i Asien, medan Afrika söder om Sahara står för mindre än tio procent.

Forskning visar på olika resultat

Det har forskats mycket kring mikrofinansiering. Det finns flera studier som visar på många positiva resultat i bland annat Bangladesh, Myanmar, Indien och Chile. Resultaten visar att det kan minska fattigdom och hunger, förbättra barns tillgång till utbildning och förbättra levnadsstandarden för kvinnor och stärka kvinnliga låntagares egenmakt. Andra resultat har visat att hushåll och företag som får tillgång till finansiella tjänster har bättre möjligheter att stå emot finansiella chocker.

Den senaste tiden har det dock framkommit kritik mot mikrofinansieringens effektivitet i att minska fattigdom och stärka kvinnors  ekonomiska egenmakt.Mikrofinansiering ska bidra till att minska fattigdomen och därmed riktas till människor med störst behov, av vilka många befinner sig på landsbygden. Men utvecklingen mot finansiell inkludering på landsbygden har varit långsam. Där råder ofta brist på information och utbildning kring finansiella tjänster samt låg läs och skrivkunnighet, vilket kan innebära svårigheter att förstå villkoren för ett lån. Detta kan leda till högre transaktionskostnader vilket påverkar möjligheten för mikrofinansinstitut att vara finansiellt hållbara.

En annan del av kritiken mot MFI:er är räntenivån. Räntorna är vanligtvis högre för mikrolån eftersom instituten erbjuder ett högre antal små korttidslån jämfört med traditionella banker och att kunderna ofta inte har en kredithistoria eller kan erbjuda en säkerhet för lånet. Dessutom saknas det i många länder tillräcklig reglering och översyn av mikrofinansieringsindustrin. Det bidrar bland annat till en informell sektor inom mikrofinansieringsindustrin, där aktörer ger ut lån utan att vara registrerade och därmed inte faller under centrala regleringar. Dessa aktörer sätter ofta höga räntor och använder ibland oetiska insamlingsmetoder som kan drabba kunderna hårt.

Swedfunds investeringar föregås av gedigen urvalsprocess 

Swedfund investerar främst i MFI:er som har goda förutsättningar att bidra till goda resultat inom Swedfunds tre fundament. I praktiken innebär det att vi investerar i MFI:er som fokuserar på lån till individer eller mikroföretag för att öka inkomst generering. Swedfund tar alltid hänsyn till räntenivåerna som MFI:er tar ut för sina lån. Som regel investerar vi inte i MFI:er som tar ut betydligt högre räntor än marknads genomsnittet för jämförbara lån.

Vi är medvetna om de utmaningar som finns för låntagarna, och den kritik som har framkommit, varför urvalsprocessen är avgörande för oss. För att Swedfund ska överväga en investering i ett MFI ska institutet vara certifierat genom Client Protection Pathway eller kunna bevisa implementering av CPPprinciperna i sin verksamhet (se faktaruta nedan). I det fall institutet inte har ett sådant certifikat på plats förs ett åtagande om att nå upp till dessa krav inom en specifik tidsram in i avtalet mellan Swedfund och portföljbolaget. Genom detta bidrar Swedfunds investering till att utveckla ansvarsfull utlåning i utvecklingsländer.

Fältbesök hos mikrofinansinstitutioner

Under hösten besökte vi flera av våra portföljbolag i Indien och Sri Lanka som har verksamhet riktad mot mikrofinanskunder. Det var en resa som gav värdefulla insikter och många spännande möten.

I november reste Swedfunds medarbetare från ESG & Impact samt Strategiteamet för att besöka några av våra portföljbolag inom Finansiell inkludering i Indien, Credit Access Grameen och Five Star. På grund av reserestriktioner under coronapandemin har fysiska besök hos våra portföljbolag inte varit möjliga att genomföra under de senaste två åren. Vi har med digitala hjälpmedel upprätthållit en god dialog, men syftet med denna resa var att vid sidan av att träffa teamen, även besöka deras mikrofinanskunder.

Under mycket givande möten fick vi möjlighet att diskutera utmaningar inom sektorn, hur portföljbolagen skiljer sig åt i förhållande till vilken typ av kunder de riktar sig mot, kulturella förutsättningar, landets ekonomi samt hur sektorn för mikrofinansinstitut är reglerade. Vi fick även möjlighet att träffa mikrofinansieringskunder som berättade om sina företag och vad lånen från våra portföljbolag används till.

Under ett veckomöte med Credit Access Grameen och deras grupplånetagare utanför Ramanagara i Indien träffade vi en kvinna som har tagit flera lån under de 20 år hon varit kund. Dessa lån har gett henne möjlighet at köpa en get och en ko. Vi besökte även hennes hem där vi fick titta på den verksamhet hon startat och expanderat med sitt senaste lån – silkesproduktion med silkesmaskar. Maskarna producerar
silke som hon säljer på grossistmarknaden i närheten och utgör hennes huvudsakliga inkomstkälla som försörjer henne och hennes två barn.

Client Protection Pathway
CPP är en standard utformad för att skydda MFI:ers kunder. De MFI:er som Swedfund investerar i ska implementera standardens åtta principer. Det innebär att en mängd krav ska uppfyllas, som åtgärder för att undvika överskuldsättning, transparens vid villkor och prissättning, ansvarsfulla insamlingsmetoder, klagomålsmekanismer och sekretess.

close me