Samägandet möjliggör större investeringar med bred expertkunskap kring hållbarhet och effektiv finansiering.

Europeiska utvecklingsfinansiärer står för en betydande del av alla investeringar i förnybar energi i Afrika söder om Sahara. Hösten 2016 gick Swedfund in med ytterligare 68 miljoner SEK i långsiktigt lånekapital i ICCF, varav en del bidrar till finansieringen av Afrikas största vindkraftpark. Komplexa investeringar i infrastruktur utgör alltid en utmaning. Ickefinansiella aspekter, inklusive lokalbefolkningens behov, är och behöver vara en integrerad del av projektet för att vi ska kunna genomföra hållbara investeringar.

Betydande miljö- och samhällseffekter

Brist på el och ständiga avbrott i befintliga nät hämmar Kenyas konkurrenskraft och tillväxt. Landets regering startade därför ett storskaligt investeringsprogram 2013, med målet att öka installerad kapacitet från 1 664 megawatt till 6 664 megawatt på fyra års sikt.

En viktig del i programmet är att utnyttja förnybara källor som sol, vind, vatten och geotermisk energi. Kenya, liksom flertalet andra afrikanska länder, har goda tekniska förutsättningar för en ökad andel förnybar energiproduktion. Och utvecklingsfinansiärer som Swedfund kan aktivt bidra till ekonomisk och social tillväxt genom att investera i sådana projekt.

365 turbiner täcker 20 % av behovet

Den enskilt största satsningen på förnybar elproduktion i Kenya är The Lake Turkana Wind Power Project. Den 162 kvadratkilometer stora vindkraftparken i Great Rift Valley i nordvästra Kenya beräknas vara i full drift under 2017. Parken rymmer 365 turbiner med en sammanlagd produktionskapacitet som motsvarar 20 procent av dagens energibehov i Kenya. Utöver turbinerna byggs även en 436 kilometer lång kraftledning mellan vindkraftparken och Nairobi.

Vindkraftparken kommer att sysselsätta 200 personer och miljöeffekterna blir betydande. Ren och billig el som genereras av turbinerna beräknas minska utsläppen av koldioxid med 382 000 ton/år vilket motsvarar utsläppen från drygt 100 000 bilar.

ICCF = Interact Climate Change Facility 

Fakta Kenya:
45 miljoner invånare
• Relativt väl utvecklad ekonomi med jordbruket som stomme
• Turism är en viktig näringsgren
• Består av ett 40-tal olika folkgrupper

close me