På Radisson Blu Hotel, Nairobi Upper Hill i Kenya har det målmedvetna arbetet med att lyssna på och investera i medarbetarna på alla nivåer i organisationen varit en god investering. Det har lett till förbättrad arbetsmiljö och ökad lönsamhet. För Swedfund har frågor som rör anständiga arbetsvillkor och jämställdhet hög prioritet. Därför har vi som delägare genom vårt styrelsearbete tagit en aktiv roll för att tillsammans med övriga delägare och hotelledning sätta fokus på dessa frågor, och säkerställa ett bra arbetsklimat.

Decent work och kvalitetsjobb

Kärnan i fattigdomsminskning ligger i att skapa arbetstillfällen. Men för att bidra till en hållbar utveckling måste dessa arbetstillfällen omfattas av rättigheter, representation och skydd; Decent work. På senare år har även begreppet kvalitetsjobb fått större uppmärksamhet. Det innebär arbeten med ökat fokus på typ av arbetsuppgifter, trygg arbetsmiljö, fasta arbetstider, lön och förmåner som möjliggör ett hälsosamt och stabilt kombinerat privat- och arbetsliv.

Hotell bidrar till många utvecklingseffekter, de erbjuder jobb för de med låg eller ingen utbildning och ger viktiga karriärvägar för kvinnor. Investeringar i hotellsektorn bidrar också till att formalisera en informell sektor som präglas av ovissa arbetstider och sämre arbetsvillkor. Hotell behöver också infrastruktur och tjänster från lokala företag, som transport, avfallshantering, matleveranser och tvättjänster, vilket stöttar regional utveckling. En investering i ett hotell bidrar i sin tur till att utveckla den lokala ekonomin genom att stödja turism och fungera som en mötesplats för näringslivet. Det bidrar också till att pengar, ofta hårdvaluta, förs in och spenderas i värdlandet.

Swedfund är delägare i och har en styrelseplats i Elgon Road Developments Ltd (ERDL). Radisson Hotel Group (RHG) driver hotellet Radisson Blu Hotel, Nairobi Upper Hill under ett managementavtal för ERDL. Hotellet slog upp portarna i januari 2016, och är idag ett av Kenyas högst ansedda hotell. De nära 290 medarbetarna arrangerar många möten och evenemang för lokala och internationella organisationer.

Målet är en meritokratisk arbetsplats

Styrelseplatsen i ERDL utgör en bra plattform för Swedfund att jobba nära verksamheten och driva frågor som rör decent work, kvalitetsjobboch jämställdhet, frågor vi som utvecklingsfinansiär har högt upp på agendan. För att lyckas krävs en aktiv styrelse och ett nära och öppet samarbete med hotelledningen. Under kvartalsvisa styrelsemöten och veckovisa avstämningar har vi gemensamt lagt stort fokus på dessa frågor.

Ett mål är att skapa en meritokratisk arbetsplats där alla har samma möjligheter – oavsett kön, nationalitet eller etnicitet. Som ett led i det togs beslut om att låta HR-avdelningen få en tydligare och mer framträdande roll i organisationen, för att bland annat se över och tydliggöra rekryteringsprocesser, vidareutveckling och kompetenshöjning av medarbetarna. Hotelledningen har vidare etablerat kanaler för att fånga upp medarbetarnas behov och önskemål, bland annat genom att inrätta ett forum där fackförening och hotelledning träffas regelbundet för att diskutera hur bolaget kan främja medarbetarnas utveckling.

Två omgångar av Women4Growth

Under slutet av 2016 genomförde Swedfund initiativet Women4Growth på hotellet. Women-4Growth är ett program som syftar till att stärka kvinnliga anställda i att tillvarata sin fulla potential, och för bolaget att bli medvetet om hinder som finns för att kvinnliga medarbetare ska kunna avancera inom företaget. Programmet genomfördes i fyra dagslånga workshops, vilka avslutades med att deltagarna presenterade ett antal rekommendationer för hotellets ledning och styrelse.

Utfallet av programmet har varit fantastiskt. Under uppföljningen i oktober 2018 framkom att i stort sett alla rekommendationer har implementerats. Programmet har dessutom levt vidare och inspirerat till ytterligare förbättringar för medarbetarna, förbättringar som omfattar både män och kvinnor, till exempel möjligheten att vara hemma för vård av sjukt barn. För hotelledningen är målet att detta synsätt ska bli en naturlig del av företagskulturen, så att alla processer är jämställda och tydliga för samtliga medarbetare, och där utgångspunkten är att alla har samma förutsättningar för att utnyttja sin fulla potential. Att medarbetarna förstår att jämställdhet gynnar såväl kvinnor som män är avgörande för att lyckas skapa en jämställd företagskultur.

I slutet av 2018 hölls en andra omgång av Women4Growth på hotellet. Swedfund har med utgångspunkt i den uppföljning som gjordes, utvecklat programmet för att tillgodose de behov som bolaget och dess medarbetare har. Detta för att lyfta hotellets medarbetare till nästa nivå och positivt utveckla verksamheten.


Fakta – Decent work
Stödet för Decent work är ett framträdande inslag i utvecklingsfinansiärernas arbete med de globala utvecklingsmålen, med särskild tonvikt på Mål 8, om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. En viktig uppgift för utvecklingsfinansiärerna är att genom sina portföljbolag visa att stödet för Decent work och kvaliteten på arbetet kan gå hand i hand med en stark affärsutveckling.

Fakta – Green Key
I samband med att hotellet öppnade 2016 tilldelades de miljöcertifieringen Green Key. Green Key är en oberoende miljöorganisation som certifierar hotell och andra turistanläggningar som klarar högt ställda miljökrav. Radisson Blu Hotel, Nairobi Upper Hill var det första hotellet i Kenya som erhöll certifieringen.

close me