Kambodjas samtidshistoria präglas av Röda khmerernas tid vid makten 1974-79. Under ett brutalt styre avskaffades statliga institutioner och privat egendom, pengar förbjöds och den utbildade befolkningen förföljdes och avrättade systematiskt.1 Kambodja var ett utpräglat jordbruksland, men idag beräknas de en miljon små och medelstora företagen (SMEs) generera nästan 75 procent av landets arbetstillfällen.2

ACLEDA, från NGO till landets största bank

ACLEDA grundades i januari 1993 som en NGO med uppdrag att erbjuda finansiering till mikro- och småbolag. Efter sju framgångsrika år omvandlades ACLEDA till ett privat bolag och 2003 fick de banklicens.

Idag är banken sektorns största arbetsgivare med ett starkt socialt engagemang. ACLEDA är SMART certifierade vilket innebär att de har system som gynnar kunder men som också tar itu med de viktigaste riskerna i branschen. Det handlar bland annat om ansvarsfull och transparent prissättning, förebyggande av överskuldsättning och respektfull behandling av kunder.

Dr So Phonnary började arbeta som Small Enterprise Promotion Officer 1993. Idag är hon Executive Vice President & Group Chief Operations Officer.

- ACLEDA vill vara en förebild inom banksektorn, säger Dr Phonnary. Därför ser vi minimering av miljö- och sociala risker som en viktig del av vårt uppdrag. Vi blundar inte för utmaningar, utan uppmanar och utbildar våra Credit Officers att föra en kontinuerlig dialog med klienterna om sociala- och miljömässiga risker.

Kortsiktiga miljö- och sociala risker påverkar verksamheter negativt i längden

På ACLEDAs avdelning för miljö- och sociala frågor (E&S) arbetar fem heltidsanställda personer. De spelar en avgörande roll i utvärderingen av E&S-frågor i låneansökningsprocessen.

En av utmaningarna för banken är att förklara för låntagarna vikten av att driva verksamheterna på ett hållbart sätt, att visa hur de kan påverkas negativt i längden om de inte tar hänsyn till E&S-frågor.

Här ser Swedfund en möjlighet att vara additionell. Ett av våra krav är att banken har ett miljö- och socialt ledningssystem för att kunna hantera miljö och sociala risker och påverkan i sin utlåning.

Fortsatt utveckling av banksektorn en förutsättning för landets fortsatta ekonomiska utveckling

För landets banker är tillgången till långsiktigt kapital centralt, idag motsvarar det bara knappt två procent av tillgångarna. DFI:er som Swedfund utgör en viktig partner då vi kan erbjuda krediter med långa löptider. Vårt kapital gör det möjligt för banken att erbjuda lån till fler små- och medelstora företag, vilket i sin tur leder till effekter som ökad inkomst, sysselsättning och uppbyggnad av inhemsk produktion.

Satsning på fintech-lösningar och internetbank

I Kambodja beräknas endast tio procent av befolkningen ha tillgång till finansiella tjänster inom det formella systemet.3 ACLEDA började tidigt med att utveckla produkter och tjänster riktade till mikro, små och medelstora bolag och idag går den största delen av utlåningen till dessa.

- I april 2016 lanserade vi ACLEDA ToanChet, en app för mobila bankärenden och digital betalning. Den sista december 2017 var fler än 258 000 konton anslutna till systemet, av vilka fler än 5 000 är butiker. Vi arbetar också för att lansera en app för mindre lån. Denna utveckling är väldigt viktig i vår strävan att vara aktiva i utvecklingen av det kontantlösa samhället, säger Dr Phonnary.

I svåra miljöer gör utvecklingsfinansiärers kapital störst nytta

Sedan 1990-talet har Kambodja varit en av världens snabbast växande ekonomier. Enligt prognoser från IMF beräknas ekonomin växa med runt 7 % 2017 och 2018.4 Prognosen är även baserad på att den makroekonomiska situationen i landet är stabil samt den starka ekonomiska tillväxten. Statens ökade skatteintäkter och strukturella reformer har också bidragit.5

Men trots framsteg möter landet utmaningar i form av en skör ekonomi, begränsningar inom infrastruktur, svaga institutioner och stora inkomstklyftor. Det finns också signaler om att landet blir mer stängt, att civilsamhälles- och människorättsorganisationer tvingas lämna landet och att delar av de fria medierna har stängts ner.6

I denna verkligenhet blir kapital från DFI:er än mer betydelsefull. Vår möjlighet att minska risker är viktig för att mobilisera privat kapital, och den privata sektorn är avgörande för utveckling. DFI:ers möjlighet att driva hållbara investeringar ger säkrare utdelning för såväl bolag och anställda som för samhället i stort.

Fakta ACLEDA:

▼ ACLEDA, Association Cambodia Local Economic Development Agency, etablerades 1993 av ILO och UNDP som en NGO och mikrofinansinstitution med uppdrag att tillhandahålla finansiering till mikro- och småbolag.
▼ Projektet visade sig framgångsrikt och finansiellt bärkraftigt, och man omvandlade organisationen till ett privat bolag år 2000.
▼I samband med privatiseringen blev bl.a. IFC, DEG och FMO delägare.
▼ Kort därefter påbörjade ACLEDA processen att göras om till en kommersiell licensierad bank och fick banklisens år 2003.
▼ Banken är idag landets största med en marknadsandel på runt 20 procent med 260 lokalkontor över hela landet och över 12 500 anställda, varav ca 40 procent är kvinnor. Över hälften av bankens låntagare är kvinnor.
▼ 2015 investerade Swedfund i ACLEDA Bank genom ett lån om fem miljoner USD.

Kambodja:

▼ Mellan 1974–1979 regerade Röda khmererna i Kambodja. De bedrev en extrem politik, som bland annat avskaffade landets institutioner till fördel för en auktoritär stat.
▼ En fjärdedel av befolkningen uppskattats ha dött på grund av massavrättningar, svält och sjukdom. Kambodja invaderades och ockuperades av Vietnam 1979 vilket följdes av en 12-årig väpnad konflikt.
▼ Vietnam ockuperade Kambodja i tio år från 1979. FN:s administration genom UNTAC tog vid när ockupationen upphörde och kunde då börja lägga grunden för en öppen, demokratisk och liberal ekonomisk politik.
▼ Kambodja första demokratiska val hölls 1993 och är numera formellt en demokrati.
▼ BNP har flerdubblats och medellivslängden har ökat från 61 till 71 år
▼ Kambodja ligger i kolumn nr 1 på DAC-listan.

SDG:er i fokus genom arbetet:

▼ SDG 5 Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.
▼ SDG 8 Verka för en inkluderande och långsiktigt håll - bar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
▼ SDG 12 Främja hållbara konsumtions- och produk - tionsmönster.
▼ SDG 17 Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

 

1 https://www.svd.se/kambodjas-bodel-pol-pot-lat-morda-17-miljoner-manniskor. Utdrag ur "Levande Historia", hämtad 9 mars 2018.
2 http://www.thedailystar.net/education-employment/smes-and-our-development-goals-136659. SMEs and our development goals. 2017.
Hämtad 9 mars 2018.
3 https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/06/06/sp060717-the-cambodian-economy-outlook-risks-and-reforms. The Cambodian
Economy: Outlook, Risks and Reforms. 2017. Hämtad 9 mars 2018.
4 https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/25/pr17297-cambodia-imf-staff-completes-2017-article-iv-visit. IMF Staff Completes 2017
Article IV Visit to Cambodia, Press Release no. 17/298. 2017. Hämtad 9 mars 2018.
5 http://udweb202.ud.episerverhosting.com/sv-SE/Ambassader/Phnom-Penh/Handel--service-till-svenska-foretag/Kambodjas-ekonomi-sys/. Sweden Abroad, Phnom Penh, Kambodjas ekonomi. Hämtad 9 mars 2018.
6 http://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2017/kambodjas-demokrati/. 2017. Hämtad 9 mars 2018.
7 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untacbackgr1.html. UNITED NATIONS TRANSITIONAL AUTHORITY IN CAMBODIA
UNTAC (February 1992 - September 1993) https://peacekeeping.un.org/mission/past/untac.htm. Hämtad 9 mars 2018.

close me