Hotell är en del av turismsektorn som står för 9 % av hela världens BNP om man räknar både direkta och indirekta effekter, enligt FN genom UNWTO. Turismsektorn växer kraftigt i Afrika söder om Sahara, antalet internationella besökare växte dubbelt så snabbt per år mellan 2005-2013 jämfört med hela världen (7,1 % per år jämfört med 3,8 %). Asien och Afrika kommer att fortsätta vara de snabbaste växande destinationerna för internationella besökare, enligt UNTWO i sin prognos fram till 2030.

Turismsektorn är mycket arbetskraftsintensiv. Enligt UNWTO och ILO skapas vart elfte jobb i världen inom turism. Många med begränsad eller ingen utbildning får sitt första jobb inom turism och hälften av alla jobb går till unga under 25 år. UNWTO ser turism som en av pelarna för att minska fattigdomen i världen och nå FNs Milleniemål [1].

Det kan tyckas märkligt att investera svenska skattepengar i lyxhotell i Afrika, men faktum är att hotell ger en rad olika utvecklingseffekter. Hotell fungerar som ett nav för turismen i ett land, och tvärtom mot vad man kan tro ger lyxhotell större utvecklingseffekter än vanliga hotell. 

Direkta utvecklingseffekter

Man brukar dela in utvecklingseffekter i direkta och indirekta effekter. Bland direkta effekter räknas t.ex. anställningar. Ett kvalitetshotell i Afrika har en planerings- och byggnationsfas på ett par år, beroende på olika faktorer. Under den perioden är ett hundratal personer anställda på en rad olika positioner, från ingenjörer, murare och grovarbetare till arkitekter. Därefter anställer ett typiskt hotell med 200 rum runt 200 personer i olika positioner som kök, säkerhet, ekonomi, städning och reception. Ett lyxhotell anställer upp till 50 % mer personal.

En annan direkt utvecklingseffekt är skatteintäkter från hotellets vinster samt avgifter som staten tar ut på t.ex. land, tull, moms och arbetsgivaravgifter. Med tanke på att ett hotell drivs under många år, upp mot 50 år och i vissa fall mer, blir det över tiden betydande intäkter till statskassan. Dessa kan i sin tur användas till satsningar på skolor och vård. Det innebär att över en period om 50 år genererar ett 4/5-stjärnigt hotell direkta intäkter om 1 500 MSEK till staten[2]. För lyxhotell blir intäkter för staten större genom högre skatteintäkter, fler anställda och mer moms.

Ett hotell i Afrika med en kvalitetsoperatör (som t.ex. Radisson) satsar betydande resurser på att utbilda de anställda. En studie av Radisson Blu Al Quesir i Egypten visade att hotellet under en 5-års period lade ner 10 000 timmar i utbildning och därtill 1 000 timmar i språkutbildning. Flertalet anställda hade ingen eller liten utbildning när de började.

Exempel: I den fattiga egyptiska staden Al Quesir där Swedfund finansierade hotellet Radisson Al Quesir, slöts ett avtal med en större italiensk charterarrangör. Hotellet erbjöd personalen språkutbildning i italiensk, inom kort tid talade 30 % av alla som genomgick utbildningen italienska på en mycket god nivå. En anledning de anställda uppgav till att så många lärt sig italienska så fort var att det gav dem möjlighet att få jobb i några av de större turistorterna där de kunde fortsätta sina karriärer.

Hotellsektorn sägs vara en av få vägar för outbildade kvinnor i Afrika att göra karriär. I en av Swedfunds investeringar, Radisson Blu Addis Abeba i Etiopien som öppnade i januari 2012, är andelen kvinnor i ledningsgruppen densamma som för andelen kvinnor för hela hotellet. Det är både ovanligt och positivt att denna fördelning för kvinnor i högre positioner bibehålls, vare sig det är utvecklingsländer eller utvecklade länder.

Ett hotell fungerar även som en mötesplats för näringsliv med konferensutrymmen där man kan ta beslut om affärer och nya investeringar i landet.

Indirekta utvecklingseffekter

När man talar om indirekta effekter brukar man ofta prata om multiplikatoreffekter. Det vill säga hur mycket utöver de direkta effekterna som de indirekta effekterna bidrar med.

Turism anses ha särskilt stor multiplikatoreffekt. För varje direkt arbetstillfälle inom turism skapas ytterligare 1.5 arbetstillfällen enligt ILO. För ett hotell skapas arbetstillfällen i andra led, som underleverantörer i allt från tvätteri, chaufförer och lokala råvaruleverantörer. Ett hotell köper även lokala tjänster av hantverkare för renoveringar och underhåll, och annonsering i lokal media.

Därtill spenderar besökarna själva pengar på en rad olika lokala tjänster och varor.  

En betydande indirekt effekt är också att gäster som bor på hotell ofta för med sig värdefull utländsk valuta till landet. När ett hotell byggs investeras det även i infrastruktur som vägar, vattenledningar och elnät. Denna infrastruktur kan delas med hushåll och företag i närheten. 

Skillnad för de mest outvecklade länderna

När det gäller 5-stjärniga hotell investerar Swedfund primärt på de mest outvecklade marknaderna där få eller inget kvalitetshotell finns vid investeringstillfället. På dessa marknader efterfrågas 5-stjärniga hotell mest av landet och besökarna. Som tidigare nämnts skapar 5-stjärniga hotell mer värde för landet då varje besökare spenderar mer lokalt och hotellet behöver anställa fler.

I de marknader som kommit en bra bit i utvecklingen ser vi mer på att investera i 4-stjärninga hotell. I de mest dynamiska utvecklingsländerna med ett tillräckligt utbud av 5 och 4-stjärniga hotell fokuserar vi istället på kvalitativa 3-stjärniga hotell. 

Gröna turisminvesteringar

Alla Swedfunds hotellinvesteringar går igenom en kvalificerad internationell grön certifieringsprocess (t.ex. Green Key eller Green Leaf) för att minska vattenförbrukning, elförbrukning och avfall. Vi låter även oberoende konsulter gå igenom hur vi kan förbättra verksamheten. Generallt kan man säga att precis som med bilar är nya hotell betydligt mer energi- och vatteneffektiva jämfört med äldre hotell. Det sker dock en ständig utveckling kring hur man kan bygga och driva hotell resurseffektivare. 

 

Källor och läsa mera 

ILO Toolkit on Poverty Reduction through Tourism, 2013

UNWTO Tourism Highlights, 2014

World Bank, 2007. Economic and Poverty Impact of Nature based Tourism, report n° 43373-ZM

ILO-UNWTO Measuring Employment in the Tourism Industries, Guide to Best Practice, 2014

UNCTAD Sustainable tourism: Contribution to economic growth and sustainable development, Expert Meeting on Tourism’s Contribution to Sustainable Development Geneva, 14–15 March, 2013

UNWTO, Tourism and the Millennium Development Goals, 2010

_________________________ 

[1] Särskilt MDG 1 - Fattigdomsminsking, MDG 3 - Jämställdhet, MDG 7- Hållbar miljö and MDG 8 - Globala partnerskap för utveckling.

[2] Analys baserat på genomgång av ett kvalitetshotell (5-stjärnigt) i Västafrika för Swedfund. Enligt en studie av Världsbanken 2007 (av två hotell, 1 fyrstjärnigt och 1 femstjärnigt) om 380 rum totalt i Zambia såg man att de genererade 8 MUSD i direkta intäkter till staten och ytterligare 4 MUSD per år i indirekta. Under en livscykel om 50 år motsvarar detta ca 3 000 MSEK till staten i direkta intäkter och ytterligare 1 500 MSEK i indirekta intäkter.

close me