Investeringsbeloppen behöver gå från storleksklassen miljarder till biljoner. Utvecklingsfinansiärerna spelar alltså en viktigare roll än någonsin eftersom vi är experter på att bedöma och minska risk, och eftersom vi även drar till oss kapital från andra privata investerare. Denna katalytiska förmåga innebär att vi fungerar som acceleratorer för ökad finansiering. Den ekonomiska tillväxten i ett land tar fart när anständiga jobb skapas på bred front, nio av tio jobb i utvecklingsländer skapas i privat sektor, varav 80 % i små- och medelstora företag. Vi som utvecklingsfinansiär kan alltså accelerera utvecklingen mot de globala målen på flera sätt:

• Genom att vara verksamma i de länder som har minst tillgång till kapital.
• Genom att investera i de sektorer, projekt och marknadssegment som inte får del av annat privat kapital.
• Genom att vara fortsatt aktiva i tider av instabilitet och recession när annat kapital drar sig tillbaka.
• Genom att vara en finansiär som är både långsiktig och uthållig.
• Genom att tillföra kunskap och utveckla bolag i alla dimensioner av hållbarhet.

Hur bidrar Swedfund?

Agenda 2030 utgör ramen och utgångspunkten för vårt främsta uppdrag, som är fattigdomsminskning (SDG 1). Vår utgångspunkt är att skapa förutsättningar för en inkluderande tillväxt och vårt verktyg är hållbart företagande.

För att klara detta har vi integrerat hållbarhetsaspekterna i allt vi gör; vi investerar i de sektorer där vi ser att vi kan bidra som mest, vi har integrerat hållbarhetsfrågorna i vår investeringsprocess och vi gör en löpande resultatuppföljning med koppling till de globala målen och våra strategiska hållbarhetsmål.

De hållbarhetsdimensioner som är centrala för oss är:

 Swedfunds hållbarhetsdimensioner

De mål som vi och våra portföljbolags verksamheter relaterar främst till är:

SDG 1 – Ingen fattigdom. Swedfunds uppdrag som utvecklingsfinansiär är fattigdomsminskning genom investeringar i hållbart företagande.

SDG 5 – Jämställdhet. Genom krav på icke-diskriminering och lika lön för lika arbete samt projektet Women4Growth, främjar vi jämställdhet i våra portföljbolag.

SDG 7 – Hållbar energi för alla. Genom våra energiinvesteringar exempelvis via EDFI- faciliteten ICCF, som har ett fokus på klimatinvesteringar, bidrar vi till ett ökat utbud av förnyelsebar energi.

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vi arbetar genomgående i alla våra investeringar med decent work agendan, genom aktivt påverkansarbete och uppföljning av portföljbolagens efterlevnad av ILOs Kärnkonventioner.

SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Vi ställer krav på och arbetar aktivt med miljömässiga och sociala aspekter i våra bolags verksamheter. På detta sätt kan vi bidra till utveckling av hållbar produktion.

SDG 13 Bekämpa klimatförändringen. Vi arbetar aktivt för att minimera resursanvändning och negativ miljöpåverkan. Vi investerar i projekt för produktion av förnybar energi.

SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Vi ställer krav på att våra bolag implementerar ett ledningssystem för att hantera antikorruptionsfrågor.

SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap. Vi arbetar aktivt med civilsamhället och näringslivet för att hitta nya partnerskap i vilka vi tillsammans kan åstadkomma mer omfattande och långvariga resultat.close me