Stabil elförsörjning driver utvecklingen och är en förutsättning för jobbskapande och fattigdomsbekämpning. Det kopplar också till Agenda 2030 och målet om hållbar energi för alla. Vi och övriga utvecklingsfinansiärer står för en tredjedel av alla investeringar i förnybar energi i Afrika, så vår roll är avgörande.1 Genom att investera i system som möjliggör att sol, vind eller vattenkraft kan användas för att generera elektricitet, bidrar vi till att skapa förutsättningar för länderna att bygga sitt eget välstånd på ett hållbart sätt.

Bristen på tillgång till elektricitet är ett hinder för samhällsutvecklingen i många fattiga länder. I Afrika söder om Sahara lever över 600 miljoner människor utan elektricitet.2 Elbrist är ett hinder för företagande och företagsutveckling och viktiga samhällsfunktioner som skolor och sjukhus kan inte fullgöra sina uppdrag fullt ut på grund av elbrist. Förutom otillräckliga produktionstillgångar är befintliga elnät omoderna och instabila. Alternativ elektricitet produceras ofta med dieseldrivna generatorer, vilket är både dyrt och miljöskadligt. Men dessa hinder representerar också en möjlighet, eftersom det öppnar för nya innovativa, moderna och kostnadseffektiva lösningar. Länder och företag kan helt enkelt ta ett utvecklingssprång direkt till förnybara energilösningar, utan att passera via fossilbaserade lösningar.

Sektorreformer

För investeringar är det avgörande att attrahera privat kapital. En nyckel till att lyckas med det är ofta att genomföra genomgripande sektorreformer. Utan dessa riskerar även kommersiellt gångbara projekt att inte kunna genomföras. Makthavare i flera utvecklingsländer har insett problemen och har börjat genomföra nödvändigasektorreformer med stöd av Världsbanken, IFC och ett antal utvecklingsfinansiärer, vilket banar vägen för privata investerare.

Swedfund stödjer den utvecklingen genom att investera i kommersiellt hållbara projekt som har potential att öka andelen produktion och distribution av elektricitet från förnybara källor.

Vi påverkar utvecklingen genom att erbjuda lånefinansiering med längre löptider än privata investerare. På så sätt kan vi möjliggöra att projekt som är lönsamma på lång sikt kan genomföras.

Avgörande för klimatet

En förutsättning för att nå de globala målen och Parisavtalet är internationellt samarbete med andra utvecklingsfinansiärer. Förutom partnerskapet med ICCF samarbetar vi bland annat genom ElectriFI (electrifi.org) – ett bolag som EDFI äger och som finansieras av EU. Det är ett initiativ med fokus på förnybar elektrifiering i utvecklingsländer – liksom inom ramen för individuella investeringar.

Förnybar energi är en sektor under utveckling både vad gäller teknik och utbyggnad av installerad kapacitet. Vid årsskiftet 2017 hade Swedfund sju investeringar inklusive fond- och plattformsinvesteringar, vilka har ett betydande antal underliggande projekt inom sektorn energi. I Swedfunds nya strategi har sektor energi utökats till att utöver investeringar i förnybar energi, även inbegripa bredare klimatinvesteringar som energieffektiviseringar samt projekt inom vatten och sanitet.

 

1 Investing to Create Jobs, Boost Growth and Fight Poverty. EDFI Flagship Report 2016. Page 22.
2 https://www.iea.org/access2017/#section-1-2. Energy Access Outlook 2017, IEA. Hämtad 12 mars 2018

close me