Copyright Addax Bioenergy Sierra Leone Ltd

Lokal risodlare inom livsmedelsprogrammet skördar sitt ris.
Copyright Addax Bioenergy Sierra Leone Ltd

Copyright Addax Bioenergy Sierra Leone Ltd

En av många risodlingar inom Farmers Development Programme.
Copyright Addax Bioenergy Sierra Leone Ltd

Copyright Addax Bioenergy Sierra Leone Ltd

Nyanställda vid Addax Bioenergy.
Copyright Addax Bioenergy Sierra Leone Ltd

Copyright Addax Bioenergy Sierra Leone Ltd

Projektet innebär även förbättring av infrastrukturen.
Copyright Addax Bioenergy Sierra Leone Ltd

Förra bilden Nästa bild

Addax Bioenergy, Sierra Leone

Fakta

Fakta

Strategisk partner: Addax & Oryx Group (AOG)

Investeringsår: 2011

Kapital: Eget kapital

Bransch: Jordbruk och energi

Styrelsemedlem: Lena Algerin, Investment Manager

Investeringsansvarig

Tillsammans med Addax & Oryx Group (AOG) skapar Swedfund den största privata jordbruksinvesteringen i Sierra Leone. Investeringen bidrar till att uppfylla ett högprioriterat mål för Sierra Leones regering samt skapar betydande utvecklingseffekter.

Behov av utländska direktinvesteringar

Sedan inbördeskriget, 1991–2002, har Sierra Leone gjort enorma framsteg i övergången från post-konfliktland till utvecklingsland. Landet är fortfarande ett av världens fattigaste, och har plats 180 av 187 på FN:s ”Human Development Index” (2011). Att investera och idka affärsverksamhet i landet innebär stora utmaningar. Sierra Leone ligger på plats 141 av 183 på Världsbankens ”Doing Business Index”.

Ett centralt mål för regeringen i Sierra Leone och för många givare och finansiella utvecklingsinstitutioner (s.k. DFIer) är att få till stånd investeringar i post-konfliktländer, som Sierra Leone. Investeringar krävs för att kunna stärka näringslivet, skapa sysselsättning och generera en hållbar ekonomisk tillväxt, vilket är ett måste för utveckling.

Sierra Leones regering har uttryckligen angett att jordbruket är en motor för att skapa socioekonomisk tillväxt och utveckling. Ett tydligt mål är att attrahera företag att göra storskaliga investeringar inom jordbrukssektorn.

Med inbördeskriget i färskt minne, och med de utmaningar som finns för att göra affärer i landet, är de flesta kommersiella investerare tveksamma till att investera i Sierra Leone.

Swedfunds investering

Addax & Oryx Group (AOG), en ledande aktör inom energiindustrin i Afrika, kontaktade Swedfund med ett investeringsförslag i ett integrerat jordbruks och bioenergiprojekt nära staden Makeni i Sierra Leone. AOG vände sig till Swedfund och andra DFIer då de har till uppgift att investera i länder som Sierra Leone och kan erbjuda långfristigt kapital vilket kommersiella investerare ofta är ovilliga till. Dessutom har Swedfund lång erfarenhet av att etablera långsiktigt hållbara lönsamma företag med fokus på miljöhänsyn, goda arbetsvillkor och god företagskultur i utvecklingsländer. Samtidigt fanns en samsyn med AOG vad gäller ett engagemang för god affärssed och de stora utvecklingsmöjligheter som Addax Bioenergy (Addax) projektet innebär.

Den 30 november 2011 undertecknade Swedfund ett avtal om att investera EUR 10 miljoner i Addax. Bland medinvesterarna finns, förutom AOG, holländska Netherlands Development Finance Company (FMO), engelska Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF), tyska Deutsche Investtions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), belgiska Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO), multilaterala African Development Bank (AfDB), sydafrikanska South African Industrial Development Corporation (IDC) samt den av kanadensiska Cordiant förvaltade ICF Debt Pool. Den totala investeringen uppgår till EUR 267 miljoner.

Addax är den största privata jordbruksinvesteringen som någonsin gjorts i Sierra Leone.

Addax Bioenergy

Addax etablerades 2008 och investeringen omfattar utveckling av sockerrörsfält, etablering av ett etanolraffinaderi och ett biokraftverk för elektricitet som ska tas i drift 2013.

Den bioetanol som framställs kommer att exporteras för att huvudsakligen möta efterfrågan i Europa och, när förutsättningarna finns, även säljas på den inhemska marknaden i Sierra Leone. Biokraftverket kommer att tillhandahålla förnybar el för raffinering av etanol och produktionsöverskottet beräknas försörja omkring 20 procent av Sierra Leones nationella kraftledningsnät.

Hög standard

Addax har etablerats i samarbete med sju DFIer – däribland Swedfund – som alla betonar betydelsen av att upprätthålla en mycket hög standard vad gäller sociala och miljömässiga hänsyn samt de högsta normerna för bolagsstyrning. Addax har genomfört en omfattande miljö, ekologi och social konsekvensanalays och har förbundit sig att följa AfDBs ”Environmental and Social Safeguard Policies”, Världsbankens, International Finance Corporation (IFC) ”Performance Standards”,  hållbarhetskriterierna inom EG:s direktiv om användningen av energi från förnybara energikällor samt de industririktlinjer som utarbetats av Rundabordskonferensen om Hållbara Biobränslen och Bonsucro (Better Sugarcane Initiative), samt Sierra Leones  miljö- och sociallagstiftning. Swedfund kommer att bevaka efterlevnaden via sin styrelseplats i Addax, och samtliga DFIer kommer fortlöpande att övervaka investeringen för att säkerställa att de höga normerna upprätthålls.

 

Betydande utvecklingseffekter

Investeringen innebär inte bara produktion av biobränsle och en försörjning med ca 20 procent av Sierra Leones elnät, vilket i sin tur kan reducera beroendet av fossila bränslen och medverka till att bekämpa klimatförändringarna. Investeringen ger dessutom ytterligare en mängd utvecklingseffekter.

Levnadsstandarden har redan förbättrats för hundratals människor i Makeni genom sysselsättning, hälso- och sjukvård samt rent dricksvatten. Per november 2011 har Addax 772 lokalanställda, och företaget har betalat 4,6 miljarder leones (USD 1,15 miljoner) i löner sedan april 2010. När driften startar under 2013 kommer 2 000 arbetstillfällen att skapas, med en lönenivå som är mer än dubbelt så hög som den genomsnittliga lagstadgade minimilönen. Alla anställda – vare sig de är korttids- eller tillsvidareanställda – får skriftliga anställningsavtal, utbildning och träning, ordentlig skyddsutrustning och har tillgång till sjukförmåner, transportbidrag och bostadsbidrag. Mellan april 2010 och november 2011 har Addax inskjutit  USD 13,1 miljoner (52,5 miljarder leones) i kontanter eller motsvarande till den lokala ekonomin. Addax verksamhet bidrar till att diversifiera Sierra Leones industribas samt att generera skatte- och exportintäkter, vilket leder till en förbättring av nödvändig infrastruktur, inklusive el och vägar i regionen, samt hamnen i Freetown.

 

Säkrad livsmedelsförsörjning

Säkrad livsmedelsförsörjning var en annan angelägen fråga för Swedfund när investeringen utvärderades. Addax har lyckats förbättra livsmedelsförsörjningen i en av landets fattigaste regioner. Addax stöder en säkrad matförsörjning genom att skapa det största privata livsmedelsprogrammet i Sierra Leone, genom uppodling av 2 000 hektar mark för lokalbefolkningen. Detta stödprogram för utveckling av det lokala jordbruket har tagits fram med stöd från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) med målet att erbjuda 2 000 lokala jordbrukare bättre metoder och möjlighet till extra inkomster. Programmet har redan utbildat 1 400 personer.

Lokalt, nationellt och internationellt stöd

I Sierra Leone har Addax fått stöd från presidenten, från samtliga politiska partier, samt godkännande från lokalbefolkningen, enskilda organisationer, övriga civila samhället och internationella organisationer som t.ex. FAO.

Swedfund och övriga DFIer bestämde sig för att investera i Addax; då företaget erbjuder stor utvecklingspotential, AOG har förbundit sig till att följa god affärssed och kommersiella investerare var ovilliga att ta risken.

Markarrende eller beslag av mark

Swedfund är medveten om diskussionerna om beslag av mark, s.k ”land grabbing”, och detta var ett viktigt övervägande vid genomgången av investeringen.

Projektområdet på 14 300 hektar har arrenderats, inte köpts, av lokala markägare genom lokala hövdingadömen, i enlighet med Sierra Leones lagstiftning samt efter ett långt, öppet och offentligt samrådsförfarande inför arrendet. Utöver arrendeavtalet, har Addax genomfört en stor innovation för att förbättra markägarnas rättigheter genom introduktionen av ett separat avtal (Acknowledgement Agreement) direkt med de traditionella markägarna, vilket inkluderar lantmäteri där man för första gången i landets historia markerar de traditionella markägarnas landfastigheter på kartor. Dessa kartor har använts för att registrera lagfartsbevis, vilket garanterar att varje markägare dels får den årliga arrendeavgiften för sitt område från länsstyrelsen (District Council), dels en direktbetalning från Addax. Fram till november 2011 har sammanlagt USD 850 212  betalats till länsstyrelsen, plus USD 330 638  direkt till markägarna i arrendeavgifter. Hittills har även kompensation om sammanlagt USD 656 636 utbetalats direkt till markägare för tillgångar på mark som tagits i bruk av Addax.

Utländska direktinvesteringar, skattelättnader och skattebetalning i Sierra Leone

Utländska direktinvesteringar som Addax är viktiga för ekonomisk utveckling. Fler och fler länder, inklusive Sierra Leone, vill erbjuda ett gynnsamt investeringsklimat för att locka till sig utländska direktinvesteringar.

Sierra Leones regering erbjuder skatteincitament inom ramen för Sierra Leones lag om investeringsstöd från 2004, som Addax är berättigat till. Dessa skatteincitament anges i ett avtal om som undertecknats av Addax och Sierra Leones regering och som därefter ratificerades enhälligt av Sierra Leones parlament.

Addax är en investering som kommer att gå med förlust i flera år, och de skatteincitament som regeringen erbjuder har bidragit till att få investeringen till stånd. Incitamenten är ett erkännande från regeringen om de långsiktiga fördelar som denna investering innebär för landet.

De huvudsakliga skatteincitamenten är följande:

  • Ingen bolagsskatt till och med 2022 (under lånens löptid).
  • Tullfriheter på insatsvaror till jordbruket.
  • Tullfrihet på investeringsvaror (Capex).
  • Reducerad källskatt för utdelningar.

Addax är registrerat i Sierra Leone och kommer att beskattas där. Styrelsen är ansvarig för att övervaka företaget och för att granska och lägga fram det reviderade årsbokslutet för aktieägarna för godkännande. Årsredovisningen lämnas in till Sierra Leones skattemyndighet, som har rätt att när som helst kontrollera räkenskaperna.

Mer information om Addax Bioenergy och projektet i Sierra Leone finns på Addax Bioenergys hemsida.

Sidan publicerad 4 december 2011. Sidan ändrad 5 juli 2013.