5 Dec 2011

Swedfund har tecknat avtal om en investering om 10 miljoner euro i Addax Bioenergy, Sierra Leone

Tillsammans med Addax & Oryx Group (AOG) skapar Swedfund den största privata jordbruksinvesteringen i Sierra Leone. Investeringen bidrar till att uppfylla ett högprioriterat politiskt mål för Sierra Leones regering samt skapar betydande utvecklingseffekter.

Swedfund satsar 10 miljoner i Addax Bioenergy Sierra Leone Ltd (Addax). Det totala investeringsbeloppet är på 267 miljoner euro och satsas gemensamt av AOG, som är en ledande aktör inom energiindustrin i Afrika, Swedfund och sju andra finansiella utvecklingsinstitutioner (s k DFIer). AOG, Swedfund och den nederländska DFIn FMO blir delägare.

Addax är den största privata investering som gjorts inom jordbrukssektorn i Sierra Leone och är en viktig del av det mål som Sierra Leones regering satt upp; att attrahera storskaliga investeringar inom jordbrukssektorn för att möjliggöra hållbar utveckling. Addax, vars verksamhet är belägen nära staden Makeni, omfattar utveckling av sockerrörsfält, etablering av ett etanolraffinaderi och ett biokraftverk. Sockerrören ska omvandlas till bioetanol och exporteras för att huvudsakligen möta efterfrågan i Europa och, när förutsättningarna finns, även säljas på den inhemska marknaden i Sierra Leone. Bioetanol bidrar till att reducera beroendet av fossila bränslen och minska utsläpp av växthusgaser. Biokraftverket kommer att tillhandahålla förnybar el för raffinering av etanol och produktionsöverskottet beräknas försörja omkring 20 procent av Sierra Leones nationella kraftledningsnät.

Betydande utvecklingseffekter

I nuläget har Addax 772 lokalanställda. När driften startar under 2013 kommer 2 000 arbetstillfällen skapas, med en lönenivå som är mer än dubbelt så hög som den lagstadgade minimilönen. Andra utvecklingseffekter omfattar en diversi-fiering av Sierra Leones industribas, generering av skatter och exportintäkter samt förbättring av nödvändig infrastruktur. Addax stöder dessutom en säkrad matförsörjning genom att skapa det största privata livsmedelsprogrammet i Sierra Leone, genom uppodling av 2 000 hektar mark för den lokala befolk-ningen. Detta stödprogram för utveckling av det lokala jordbruket, har tagits fram med stöd från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), med målet att erbjuda 2 000 lokala jordbrukare bättre metoder och möjlighet till extra inkomster. Programmet har redan utbildat 1 400 personer.

Höga ambitioner i fråga om sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor

Addax har etablerats i samarbete med sju DFI:er som alla betonar betydelsen av att upprätthålla en mycket hög standard vad gäller social och miljömässig hänsyn. Etableringen föregicks av tre års omfattande utvärdering av potentiella sociala, miljörelaterade och ekonomiska effekter. Etableringen har skett med ett dialog- och samrådsförfarande som är bland det mest omfattande och öppna som någonsin ägt rum i Sierra Leone, enligt såväl landets miljövårdsmyndighet som lokala icke-statliga organisationer (NGOer).

I Sierra Leone har Addax fått stöd från presidenten, från samtliga politiska partier, samt godkännande från lokalbefolkningen, enskilda organisationer, övriga civil samhället och internationella organisationer som t.ex. FAO.

”Sierra Leones regering har uttryckligen angett att jordbruk är en motor för socioekonomisk tillväxt och utveckling. Ett tydligt mål för regeringen är att attrahera utländska företag att göra storskaliga investeringar i jordbrukssektorn. Swedfund gläder sig åt att kunna stödja den största privata jordbruksinvestering i landet”, säger Björn Blomberg, VD för Swedfund.

Se denna fallstudie och besök Addax & Oryx Groups webbplats, klicka på ”bioenergi” för mer information om Addax.

« Tillbaka