Addax Bioenergy

Copyright Addax Bioenergy

2 Maj 2012

Addax Bioenergy – en mycket viktig och långsiktig investering

Swedfunds uppdrag är att verka i världens allra svåraste miljöer där den ekonomiska såväl som den politiska, sociala och miljömässiga risken är stor. Sannolikheten att missförhållanden kan uppstå i närliggande områden där Swedfund investerar samt i Swedfunds investeringar är därför påtaglig, men det är vårt uppdrag att göra vårt bästa för att åtgärda problem när de dyker upp. När kritik uppstår tar vi den på allvar och följer upp de frågeställningar som finns. Swedfund genomför ett planerat platsbesök nästa vecka och en oberoende konsult kommer också att göra en genomlysning av projektet.

Addax kommer att bidra till den ekonomiska återhämtningen och tillväxten i Sierra Leone, bl.a. genom att:

Elförsörjning med betydande tillskott med förnybar energi till den existerande kraftgenereringen.
Sysselsättning både direkt med ca 2 000 arbeten men även indirekt i leverantörsleden.
Kunskapsöverföring med utbildningscenter för personal, Farmers Development Programme och Farmer Field and Life Schools.
• Diversifiering av landets industri genom att skapa exportintäkter på lokala råvaror.

- De utvecklingseffekter som kommer med denna typ av projekt blir omfattande, men man måste ha förståelse för att saker inte kommer att bli perfekta från början. Denna process kommer att ta tid och vi kommer att göra vårt bästa för att det ska bli så bra som möjligt för alla berörda intressenter såsom enskilda markägare, det lokala civilsamhället och för Sierra Leone som land, säger Anders Craft, Tf VD.

Löften och åtaganden

De uppgifter som finns om att Addax inte har infriat sina löften är en bild som inte stämmer överens med den information Swedfund tagit del av från bolaget, egna besök och oberoende konsulter. Tvärtom så visar vår uppföljning att de åtaganden som planerats också har genomförts enligt plan.

Av flera tusen människor som berörs av detta projekt är det högst sannolikt att det uppkommer missnöje. Addax har gjort, och kommer att göra sitt bästa för att tillgodose intressen för alla berörda markägare. Samtidigt ska man vara ödmjuk inför det faktum att dessa byar är mycket fattiga där det mesta saknas och ibland ställs det orimliga förväntningar när det gäller jobbskapande. Addax har i dagsläget anställt 1300 personer och fokuserar på att anställa lokalt. Addax har per april betalat ut löner på 2 MUSD. Addax kommer att anställa fler, men kan inte erbjuda jobb och inkomst till alla som behöver det.

Gemensamt ansvar och oberoende aktörer viktigt

Investeringen i Addax har föregåtts av tre års omfattande och oberoende utvärderingar av potentiella sociala, miljörelaterade och ekonomiska effekter. Processen har också genomförts i dialog- och samråd med samtliga intressenter och har enligt landets miljövårdsmyndighet såväl som lokala icke-statliga organisationer (NGOer) varit bland det mest omfattande och öppna som någonsin ägt rum i Sierra Leone.

- Alla intressenter i denna investering såväl lokala befolkningen, markägare, aktörer inom civilsamhället, Swedfund och Addax har ett gemensamt ansvar att föra en konstruktiv dialog som för processen och utvecklingen av projektet framåt i positiv riktning. Vi är alla aktörer som vill samma sak – bidra till fattigdomsbekämpning, men vi innehar olika roller i detta arbete. Det är viktigt att vi fortsätter föra en dialog via oberoende aktörer som bl.a. ”Multi Stakeholder Forum” som leds av Makeni-universitetet, säger Anders Craft.

 

Säkrad livsmedelsförsörjning

Vi är medvetna om att fattigdomen är utbredd och om diskussionerna om ”land grabbing” och livsmedelssäkerhet stod i fokus vid utvärderingen av vår investering. Addax Bioenergy bidrar till livsmedelssäkerheten genom ett ”Farmers Development Programme” (FDP) etablerats i samarbete med FAO och jordbruksministeriet i Sierra Leone. Detta är det största privata jordbruksprogrammet i landet.

Av den mark som Addax Bioenergy arrenderar har avsatts 2 000 ha för FDP där Addax bistår lokalbefolkningen med att röja och plöja samt insatsvaror under en treårsperiod. Programmet inkluderar även en 30 veckors ”Farmer Field & Life School” där man får undervisning i jordbruksteknik samt ämnen som malariabekämpning, HIV/Aids och näringslära. Hittills har 50 skolor etablerats och ca 1 400 har utbildats. Majoriteten av deltagarna är kvinnor.

 

Kvinnor och markägande

Swedfund är medveten om problemet med att kvinnor inte kan äga mark och därmed inte alltid kan dra fördel av de inkomster som markarende innebär. Det är inte Swedfunds ansvar att förändra ett lands traditioner och kultur. Dock kan vi ge rekommendationer gällande ett nytt tankesätt och förhållningssätt, och det försöker vi göra på ett sätt som inte uppfattas som att vi kommer och ska bestämma hur de ska leva.

Swedfund och transparens

Swedfund välkomnar all extern granskning av våra investeringar och vi ser det som ett komplement till våra egna analyser och uppföljningar. Swedfund arbetar intensivt och kontinuerligt med att integrera ambitionen med Transparensgarantin i hela Swedfunds verksamhet. I de nya ägaranvisningarna som antogs vid Swedfunds bolagsstämma 20 april 2012 finns också inskrivet att Swedfund ska rapportera in till International Aid Transparency Initiative (IATI), OECD/DAC samt till informationstjänsten OpenAid.se.

« Tillbaka